Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

De raad communiceert op X (voorheen Twitter) over vergaderingen en allerlei andere zaken. Volg de gemeenteraad van Hattem via @RaadHattem.
Raadsvergaderingen zijn live te volgen en achteraf terug te kijken via deze website. Ook de commissievergadering die in de raadzaal wordt gehouden is live te volgen en achteraf terug te kijken.
RTV Hattem zend deze beide soorten van  vergaderingen rond de gemeenteraad ook uit.

De gemeenteraad vergadert op een maandagavond vanaf 20.00 uur in de raadzaal van het stadhuis.


De aankondiging van vergaderingen en de agenda zijn te vinden in de gemeentelijke informatierubriek in Veluws Nieuws en in de kalender op de site van onze gemeente (www.hattem.nl). De vergaderstukken publiceren we tien dagen voor de vergadering.


De raadsvergaderingen zijn live te volgen via radio, tv en internet. Via de website www.rtvhattem.nl kunt u live via uw computer meekijken. U kunt de vergadering ook terugkijken via de website van RTV hattem.

De gemeenteraad is rechtstreeks gekozen door de inwoners van Hattem. De uitslag van de gemeenteraadsverkiezing bepaalt welke fracties in de raad zitten. De gemeenteraad is het hoogste orgaan in de gemeente.


In de raad van Hattem zitten 15 raadsleden. Dit zijn allemaal leden van een politieke partij die met elkaar een fractie vormen. In de gemeenteraad van Hattem zijn zeven fracties vertegenwoordigd: ChristenUnie (4 zetels), HattemCentraal (3 zetels), PvdA/GL (3 zetels), CDA (2 zetels), VVD (1 zetel), D66 (1 zetel) en Lijst Borst (1 zetel).

De gemeenteraad is een openbaar bestuursorgaan en behandelt aangeboden informatie in de openbaarheid. De raad heeft op grond van de gemeentewet de wettelijke plicht om deze gegevens ter inzage te leggen. Dit is nodig voor de vervulling van de publiekrechtelijke taak van de gemeenteraad. U dient zich dus bewust te zijn dat uw informatie ook in openbaarheid komt. Persoonlijke gegevens zijn niet voor publiek zichtbaar.

U kunt op verschillende manieren uw stem laten horen.

 1. Inspreken tijdens raads- en/of commissievergaderingen
  Aan het begin van een raads- en/of commissievergadering kunt u inspreken op een punt dat op de agenda staat. U krijgt maximaal vijf minuten spreektijd.
  Wilt u hiervan gebruik maken? Meld dit dan voor aanvang van de vergadering bij de griffier via griffie@hattem.nl of via (038) 433 16 16. U kunt zich ook persoonlijk aanmelden bij de griffier op de dag vergadering (uiterlijk vijf minuten voor aanvang van de vergadering).
 2. Meepraten tijdens commissievergaderingen
  Tijdens een commissievergadering kunt u over een bepaald agendapunt meediscussiëren. De voorzitter van de commissievergadering nodigt aanwezigen op de publieke tribune daartoe uit. Aanmelden is niet nodig. Als u aan tafel zit, mag u meedoen aan de discussie.
 3. 'Zeg het maar!' Meepraten over punten die niet op de agenda staan.
  De raads- en commissieleden nodigen inwoners van Hattem van harte uit om in de commissievergaderingen een bijdrage te leveren over een onderwerp dat niet op de agenda staat.

Spelregels:
•Geef bij de raadsgriffier kort de inhoud en reden van de bijdrage aan (via e-mail: griffie@hattem.nl);
•De griffier bespreekt het verzoek met de agendacommissie van de raad en laat zo spoedig mogelijk weten of en voor welke commissie u een uitnodiging ontvangt;
•Bijdragen mogen niet commercieel of politiek van aard zijn en niet kwetsend of discriminerend voor anderen;
•De bijdrage mag niet langer dan tien minuten duren.

U kunt via de raadsgriffie (griffie@hattem.nl) contact leggen met de raadsleden. Voor rechtstreeks contact met een raadslid zie de mailadressen bij wie is wie.


Alle fracties houden een keer per maand spreekuur voor inwoners van Hattem in het stadhuis. Dit gebeurt voorafgaand aan de maandelijkse vergaderingen van de raadscommissies. U kunt onaangekondigd binnenlopen vanaf 19.30 uur.

De orde van de gemeenteraad is geregeld in het Reglement van Orde voor de gemeenteraad.

De brief/mail kunt u sturen aan de raad via de raadsgriffie: griffie@hattem.nl.


Tijdens de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad wordt een voorstel over de afhandeling van uw brief/mail gedaan. Dit betekent niet altijd dat de gemeenteraad uitgebreid op uw bericht ingaat. Het kan ook voorkomen dat het college uw brief/mail in behandeling neemt of dat een van de raadscommissies erover wil discussiëren. In dit laatste geval krijgt u de uitnodiging om mee te praten.

De gemeenteraad bepaalt de kaders voor het gemeentelijk beleid en neemt de belangrijkste beslissingen, bijvoorbeeld over het vaststellen van de begroting. Ook beslist de raad over de gemeentelijke wetten (verordeningen). De gemeenteraad kan een plan goedkeuren, verwerpen of veranderen en de raad kan zelf een voorstel doen.


De gemeenteraad controleert of het college van B&W het beleid goed uitvoert en of de doelen worden behaald die zijn afgesproken. De raad heeft hiervoor het recht om vragen te stellen en het recht van onderzoek.


De besluiten van de gemeenteraad worden voorbereid in de raadscommissies. Ieder raadslid heeft één stem. Beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen.