Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

In dit overzicht zijn alle ingediende amendementen terug te vinden waarover in de raad een stemming heeft plaatsgevonden.

Een amendement is een voorstel tot wijziging van de tekst van een voorstel zoals het door het college aan de raad wordt voorgelegd of van een initiatiefvoorstel. Indien een dergelijk wijzigingsvoorstel door de raad wordt overgenomen heeft het daarmee kracht van besluit en is het collegevoorstel aangepast, zoals verwoord in het amendement.
Een aangenomen amendement kan door het college niet naast zich neer worden gelegd.

In dit overzicht zijn alle openbare Raadsinformaties terug te vinden. In een Raadsinformatie wordt de raad door het college geïnformeerd over aangelegenheden die tot de bevoegdheid van het college of de burgemeester behoren.

In dit overzicht zijn alle moties terug te vinden die tijdens een raadsvergadering zijn ingediend en waarover een stemming heeft plaatsgevonden.

Een motie is een belangrijk instrument voor een raadslid. Een motie is een verzoek aan het college en wordt primair ingezet bij het besluitvormingsproces. Een motie kan er toe dienen het college te bewegen tot iets waarvan de raad verwacht dat het college dat niet uit eigener beweging doet (uitspreken van oordeel of wens) of een uitspraak te krijgen over de handelwijze van (een lid van) het college van B en W. Het gaat bij een motie niet om een wijziging van een voorgesteld raadsbesluit, maar om een uitspraak over het onderwerp dat wordt besproken.

Een motie wordt ingediend door één of meer raadsleden. De motie wordt tijdens de raadsvergadering besproken; vervolgens wordt hierover gestemd. De motie krijgt pas betekenis als een meerderheid van de gemeenteraad voor de motie stemt.

Het is de verantwoordelijkheid van het college het belang van en de mogelijkheden tot uitvoering van een motie nader af te wegen en daarover evt. nadere voorstellen aan de raad te doen, dan wel de raad te informeren (actieve informatieplicht)

In dit overzicht worden alle door de raadsfracties schriftelijk ingediende vragen aan het college opgenomen. De namens het college gegeven antwoorden worden hierin ook verwerkt.

Reglement van orde gemeenteraad Hattem - artikel 34. schriftelijke vragen

  1. Onder schriftelijke vragen wordt verstaan vragen over aangelegenheden die tot de bevoegdheid van het college of de burgemeester behoren. Het karakter van deze vragen is primair van informatieve strekking.

  2. Raadsleden dienen schriftelijke vragen aan het college of de burgemeester in bij de griffier.

  3. De griffier brengt de vragen zo spoedig mogelijk ter kennis van het college van burgemeester en wethouders.

  4. Schriftelijke beantwoording vindt zo spoedig mogelijk plaats, in ieder geval binnen twee maanden nadat de vragen zijn ingediend.

  5. Schriftelijke antwoorden van het college worden door tussenkomst van de griffier aan de raadsleden toegezonden.

In dit overzicht staan alle door het college gedane toezeggingen tijdens raadscommissies en/of raadvergaderingen opgenomen.