Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

De raad neemt besluiten aan de hand van hem voorgelegde voorstellen.
het is de taak van het college om raadsvoorstellen voor te bereiden, zodat de raad aan de hand daarvan besluiten kan nemen.
Raadsleden kunnen ook zelf een raadsvoorstel opstellen en ter besluitvorming voorleggen aan de raad. Het college moet in dat geval wel altijd de gelegenheid krijgen om een reactie op het voorstel te geven, voordat de raad erover besluit.

In dit overzicht zijn alle ingediende amendementen terug te vinden waarover in de raad een stemming heeft plaatsgevonden.


Een amendement is een voorstel tot wijziging van de tekst van een (concept) raadsbesluit zoals dat door het college aan de raad is voorgelegd.
Een aangenomen amendement wijzigt het aan de raad voorgelegde concept besluit.
Een aangenomen amendement kan door het college niet naast zich neer worden gelegd.

In dit overzicht zijn alle moties terug te vinden die door raadsleden zijn ingediend.


Een motie is een belangrijk instrument voor een raadslid. Een motie is een verzoek aan het college of betreft een uitspraak van de raad.
Een motie kan er toe dienen het college te bewegen tot iets waarvan de raad verwacht dat het college dat niet uit eigener beweging doet of om een uitspraak te krijgen over de handelwijze van (een lid van) het college van B en W.


Het is de verantwoordelijkheid van het college het belang van en de mogelijkheden tot uitvoering van een motie nader af te wegen en daarover evt. nadere voorstellen aan de raad te doen, dan wel de raad te informeren (actieve informatieplicht)

In dit overzicht staan alle Raadsinformatie stukken.
Met deze stukken wordt de raad door het college geïnformeerd over aangelegenheden die van belang worden geacht voor het functioneren van de raad. Vaak behoren deze aangelegenheden tot de bevoegdheid van het college of de burgemeester.

Brieven aan de gemeenteraad zijn openbaar en worden (geanonimiseerd) opgenomen in een overzicht van ingekomen stukken. De raadsleden, pers en andere inwoners kunnen kennis nemen van deze stukken.
Inwoners die een brief aan de raad sturen ontvangen een ontvangstbevestiging.
Doorgaans worden brieven niet inhoudelijk besproken, maar neemt de gemeenteraad deze voor kennisgeving aan.
Afzenders ontvangen dan geen reactie meer van de gemeenteraad. In een uitzonderlijk geval kan worden besloten dat er toch aanleiding is voor het geven van een inhoudelijke reactie namens de gemeenteraad.

In dit overzicht staan alle door het college tijdens raadscommissies en/of raadvergaderingen gedane toezeggingen.

In de besluitenlijsten staat een feitelijke weergave van wat door de raad in een vergadering is besloten.

In dit overzicht worden alle door de raadsfracties schriftelijk ingediende vragen aan het college opgenomen. De namens het college gegeven antwoorden worden hierin ook verwerkt.


Reglement van orde gemeenteraad Hattem - artikel 34. schriftelijke vragen

  1. Onder schriftelijke vragen wordt verstaan vragen over aangelegenheden die tot de bevoegdheid van het college of de burgemeester behoren. Het karakter van deze vragen is primair van informatieve strekking.
  2. Raadsleden dienen schriftelijke vragen aan het college of de burgemeester in bij de griffier.
  3. De griffier brengt de vragen zo spoedig mogelijk ter kennis van het college van burgemeester en wethouders.
  4. Schriftelijke beantwoording vindt zo spoedig mogelijk plaats, in ieder geval binnen twee maanden nadat de vragen zijn ingediend.
  5. Schriftelijke antwoorden van het college worden door tussenkomst van de griffier aan de raadsleden toegezonden.

Een overzicht van door de raad ontvangen uitnodigingen wordt op de website ontsloten.
Alle bij de griffie bekende (ook later toegezonden) informatie wordt aan de uitnodiging toegevoegd.
Door dit overzicht is ook voor de samenleving en pers inzichtelijker waar raadsleden ook tijd aan besteden.
Voor organisatoren van bijeenkomsten helpt het overzicht bij het vinden van een geschikte datum.