Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Het Presidium bespreekt als een soort bestuur van de gemeenteraad alle aangelegenheden, die de werkzaamheden van de raad betreffen en het doet aanbevelingen aan de raad inzake de organisatie en het functioneren van de raad en de raadscommissies.


Daarnaast worden namens de raad werkgeverstaken richting het personeel van de griffie uitgevoerd.
Het Presidium bestaat uit alle fractievoorzitter uit de raad en wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad. De griffier ondersteunt het Presidium.

De agendacommissie stelt jaarlijks het vergaderschema voor het komende jaar vast.
Ook bereidt de agendacommissie de concept agenda's van raadsvergaderingen voor en stelt het de agenda van commissievergaderingen vast.
Tenslotte bespreekt de agendacommissie ook de lange termijnagenda.

De gemeente Hattem heeft 2 raadscommissies.
Het doel van raadscommissies is om besluitvorming door de raad voor te bereiden en te overleggen met het college.
Deelnemers aan commissievergaderingen kunnen zowel raadsleden als commissieleden zijn.
De samenstelling van deelnemers aan een commissievergadering varieert iedere keer vanwege de te bespreken onderwerpen.


De commissievergaderingen vinden gelijktijdig plaats op een maandagavond vanaf 20.00 uur in het stadhuis.
U bent van harte welkom om deze vergaderingen bij te wonen. U kunt de vergaderingen (in de raadszaal) ook live volgen via www.rtvhattem.nl.

De Auditcommissie heeft als aandachtsgebied alle activiteiten die van belang zijn voor een goede beheersing


van de gemeente op het gebied van rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid binnen het kader
van de kaderstellende en controlerende verantwoordelijkheid van de raad.


Voor de accountant is de Auditcommissie het aanspreekpunt vanuit de raad.
De Auditcommissie voert namens de raad afstemmingsoverleggen met de accountant.

De gemeenteraad is het hoogste orgaan van de gemeente en de raad bepaalt op hoofdlijnen het beleid van de gemeente.
Wettelijk is bepaald dat de gemeenteraad in Hattem uit 15 raadsleden bestaat.


In de gemeenteraad zijn zeven fracties vertegenwoordigd:

 1. ChristenUnie (4 zetels)
 2. HattemCentraal (3 zetels)
 3. PvdA/GroenLinks (3 zetels)
 4. CDA (2 zetels)
 5. VVD (1 zetel)
 6. D66 (1 zetel)
 7. Lijst Borst (1 zetel)
  De raadsvergaderingen worden altijd gehouden op een maandagavond om 20.00 uur in het stadhuis van Hattem. Vergaderingen zijn openbaar.
  Vergaderstukken worden 10 dagen voor de vergadering gepubliceerd (zie kalender).
  U bent van harte welkom op de publieke tribune en u kunt ook live via uw computer meekijken via www.rtvhattem.nl.

De gemeenteraad benoemt de wethouders die samen met de burgemeester het college van burgemeester en wethouders vormen (B&W).


In raadsvergaderingen worden besluiten genomen om beleidsmatige en financiële kaders te stellen waarbinnen het college van burgemeester en wethouders dat beleid moet uitvoeren.


Het college van B&W voert uit wat de raad heeft besloten.


Achteraf controleert de gemeenteraad of de uitvoering van dat beleid passend is uitgevoerd binnen de gestelde kaders.
De burgemeester is voorzitter van zowel de gemeenteraad en als van het college van B&W.


Wilt u de gemeenteraad volgen via Twitter? Dat kan via @RaadHattem.


Zie voor meer informatie ook de Vraagbaak "Wat doet de gemeenteraad?"

De gemeenteraad heeft eigen ambtelijke medewerkers voor zijn ondersteuning. Die ambtelijke ondersteuning heet de Griffie.


De griffier staat aan het hoofd van de griffie en is de eerste adviseur van de gemeenteraad.
De griffie ondersteunt de raadsleden bij het invullen van hun kaderstellende-, controlerende en vertegenwoordigende rol.
De griffie adviseert de raad gevraagd en ongevraagd over procedures en andere zaken die de raad aan gaan.


Om de belangen van de raad goed te kunnen behartigen, werkt de griffier intensief samen met de burgemeester en de gemeentesecretaris en overlegt hij met wethouders en ambtenaren.


De griffie voert verder het secretariaat van de gemeenteraad en zorgt er voor dat de vergaderingen, bijeenkomsten en werkbezoeken gepland worden en de agenda's met vergaderstukken klaar staan.


De griffie is ook het eerste aanspreekpunt voor inwoners en organisaties die met de gemeenteraad in contact willen komen.


Vragen over de raad en commissies kunt u aan de griffie stellen.
Ook kunt u zich bij de griffie (aan)melden als u gebruik wil maken van het spreekrecht of meer wilt weten over de mogelijkheden uw inbreng te leveren.
Contact opnemen kan via griffie@hattem.nl of (038) 443 1616.

Het college van de gemeente Hattem bestaat uit de burgemeester en drie wethouders. 
Het college vormt het dagelijks bestuur.