Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Schriftelijke vragen raadsfracties aan het college

Woningbouw Apeldoornseweg - Veenwal

ID

149

Datum vraag

3-2-2023

Onderwerp

Woningbouw Apeldoornseweg - Veenwal

Type
Raadsleden
  • H. van den Berg (CDA)
Toelichting

Voor het perceel hoek Apeldoornseweg hoek Veenwal is een bestemmingsplan in ontwikkeling. Het ontwerpbestemmingsplan is door uw college beoordeeld en ter inzage gelegd. Het bestemmingsplan is in week 4 in de Hattemer gepubliceerd.
Het verkeerslawaai van de Apeldoornseweg heeft een forsere invloed op het bouwplan. In het verkeerslawaaionderzoek worden dan ook zwaarwegende maatregelengenoemd. Naast gevelisolatie wordt als onderdeel van de oplossing wordt een muur van 2m1 hoog en 71 m1 lang die de gevel van de benedenverdieping afschermt genoemd (zie ontwerp bestemmingsplan hoofdstuk 5 wegverkeerslawaai: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0244.bpApeldoornseweg25-0002/t_NL.IMRO.0244.bpApeldoornseweg25-0002.pdf).

Allereerst wil het CDA opmerken dat de hoek Apeldoornseweg hoek Veenwal behoorlijk verbeterd kan worden met een ruimtelijke ontwikkeling. De nieuwe invulling zoals in het ontwerp bestemmingsplan omschreven roept bij ons echter wel de volgende vragen op:
Zie de bijlage voor de vragen.

Datum antwoord

13-3-2023

Antwoord
  1. De raad heeft gezondheidsaspecten als een belangrijk criterium genoemd voor het opstellen van bestemmingsplannen.
    Vraag: Is gezondheid bij het beoordelen van dit bestemmingsplan een onderdeel van beoordeling geweest en op basis van welk criterium was het oordeel dat de buitenruimte bij deze woningen hieraan kan voldoen?

Ja, gezondheidsaspecten zijn zeker meegenomen in de planuitwerking. Hoofdstuk 5 van de toelichting gaat bijvoorbeeld in op de milieu thema’s geluid, bodem, luchtkwaliteit, lichthinder, externe veiligheid, milieuzonering, ecologie, archeologie & cultuurhistorie en het Besluit milieueffectrapportage. De buitenruimte van deze woningen voldoen aan een aanvaardbaar woon en leefklimaat. Wat betreft geluid voldoen de woningen en de buitenruimte aan een gezond woon en leefmilieu nadat de voorgestelde maatregelen (geluidswerende voorzieningen) getroffen zijn.

Voor overige vragen en antwoorden, zie bijlage.

Bijlage(s)