Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie II Samenleving & Bestuur

maandag 13 mei 2024

20:00 - 22:00
Locatie

Burgerzaal (1e verdieping)

Voorzitter
A.S. (Arend) Palland
Toelichting

Hierbij nodigen wij u uit voor een vergadering van de raadscommissies Samenleving & Bestuur op maandagavond 13 mei 2024 om 20.00 uur. Publiek is van harte welkom om plaats te nemen in de zaal.

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Vaststelling van de agenda en mededelingen
 3. 3

 4. 4

  Over de ontvangen informatie kan een korte (verduidelijkende) vraag worden gesteld of een verzoek worden gedaan om het te agenderen in een volgende vergadering.

  Informatie voor de raad

  Onderwerp
  Achtervangovereenkomst Waarborgfonds Sociale Woningbouw
  Eenduidige Normatiek Single Information Audit
  Gunning aanbesteding Beschermd Thuis
  Informatienota ‘Regiodeal Regio Zwolle - proces van dealmaking’
  Intregraal handhaving Jaarverslag 2023 en jaarprogramma 2024
  Memo op toezegging T11 antwoorden inspreker Hanze Gym commissie S&B 25-03-2024
  Opleggen leges Buitengebied 2007
  Proces Kadernota 2025
  Rapport onderzoek zondagopenstelling
  Regionaal Jaarverslag leerplicht 2022-2023
  Regionale coördinatie van de opvang van ontheemden uit Oekraïne
  Tariefsverhoging ’t Kleine Veer

  Raadsvoorstellen

  Titel
  Lijst met informatie van het college voor de raad 27-05-2024
 5. 5

  Het doel is om te beoordelen of de stukken in de juiste categorie staan of verplaatst moeten worden naar een andere categorie.

  Raadsvoorstellen

  Titel
  Lijst met ingekomen stukken voor de raad van 27-05-2024
 6. 5.a

  Ingekomen stukken

  Onderwerp
  Brandbrief post-COVID
  Dierenleed door loslopende huiskatten voorkomen
  Enquête zondagsopenstelling
  Gooi niet weg wat leefbaar maakt...
  Jaarstukken 2023 GGD NOG
  Jaarverslag 2023 Voor Mekaar Hattem
  Jaarverslag en financieel jaarverslag 2023 VluchtelingenContact Hattem
  Motie gemeente Kerkrade - gelijke subsidieregeling voor landelijke en lokale partijen en afdelingen
  Motie gemeenteraad Berg en Dal inzake Gelijke subsidieregeling voor landelijke en lokale partijen
  Onderzoeksopzet van de Rekenkamer naar Armoede- en schuldenbeleid
  Reactie Bestuur Havo Uitslag zondagopenstelling
  Samenwerken met de Handreiking flexibele arbeidsinzet gemeentelijke sector
  Uitnodiging tot deelname Mayors for Peace en ICAN Cities Appeal
  Verslag vergadering Algemeen Bestuur GGD NOG d.d. 28 februari 2024
  Vlaggen voor Oekraïne
  Wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland
 7. 5.b

  Ingekomen stukken

  Onderwerp
  Concept jaarrekening 2023, kadernota 2025-2028 en conceptbegroting 2025-2028 PlusOV
  Concept-Programmabegroting 2025 GGD NOG
  Gemeentefinanciën in voorjaarsnota
  Ontwerpbegroting 2025-2028 en Jaarstukken 2023 Bedrijfsvoeringsorganisatie H2O
  Voorlopige jaarstukken 2023 en concept Programmabegroting 2025-2028 VNOG
 8. 5.c
  In handen van het college stellen voor een voorstel of informatie aan de raad
 9. 5.d
  Andere afhandeling
 10. 6

  De gemeente heeft door diverse ontwikkelingen behoefte aan een visie op de gymzalen in de gemeente om afgewogen keuzes voor toekomst te kunnen maken.
  Bureau Draaijer is hiermee aan de slag gegaan en in november 2023 zijn in de commissievergadering de opgestelde scenario’s gepresenteerd. De input van de gebruikers is meegenomen in de definitieve rapportage die eind januari 2024 is opgeleverd door Draaijer. Op basis van de visie en het afwegingskader zijn de verschillende scenario’s beoordeeld en is er door Draaijer een voorkeursscenario benoemd. 
  Voorstel is in te stemmen met scenario 3 en een voorbereidingskrediet van € 150.000 beschikbaar te stellen voor de uitwerking van dit scenario.

  Raadsvoorstellen

  Titel
  Visie gemeentelijke gymzalen

  Toezeggingen van het college

  Titel
  Toekomstvisie gymzalen (vervolg) - initiëren gesprek gebruikers gymzalen
  Toekomstvisie gymzalen (vervolg) - initiëren meedenken raad
 11. 7

  De rekenkamers van de gemeenten Elburg, Hattem, Nunspeet, Oldebroek en Putten werken samen. Hoewel het vijf afzonderlijke rekenkamers zijn, wordt in de praktijk vaak gesproken over 'de rekenkamer'. De rekenkamer bestaat uit drie leden: een voorzitter en 2 leden. De raad benoemt de leden van de rekenkamer voor een periode van zes jaar (ex artikel 4 Verordening gemeentelijke rekenkamer Hattem 2024). De heer M.J. Tamse heeft zijn lidmaatschap van de rekenkamer met ingang van 14 februari 2024 beëindigd. Voorstel is om mevr. Annemieke van Dijken als lid van de Rekenkamer te benoemen.

  Raadsvoorstellen

  Titel
  Benoeming van Annemieke van Dijken als lid van de Rekenkamer
 12. 8

  De gemeente Hattem is deelnemer van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Basismobiliteit. Deze GR is ingesteld om met de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Hattem, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen gezamenlijk het doelgroepenvervoer te organiseren. De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is per 1 juli 2022 gewijzigd. De aanpassingen die de gewijzigde Wgr vraagt, zijn doorgevoerd in de GR Basismobiliteit. Daarnaast is een aantal andere artikelen aangepast. Elk college dient het ontwerp van de wijziging van de GR PlusOV vast te stellen en de raad de mogelijkheid te bieden over het ontwerp een zienswijze naar voren te brengen. Voorstel is om een zienswijze in te dienen op het ontwerp van de wijziging.

  Raadsvoorstellen

  Titel
  Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Basismobiliteit/PlusOV
 13. 9

  Op 10 april jl. heeft het bestuur van PlusOV de jaarstukken toegezonden aan het college van B&W en de gemeenteraad. In de Wet gemeenschappelijke regelingen is in artikel 35 geregeld dat de gemeenteraden een zienswijze kunnen indienen op de concept begroting. Voorstel is om een zienswijze in te dienen op de concept begroting.

  Raadsvoorstellen

  Titel
  Begroting en jaarstukken Plus OV
 14. 10

  De GGD NOG heeft op 5 april 2024 de financiële documenten verzonden aan de deelnemende gemeenten waaronder de concept programmabegroting 2025. In de concept programma begroting zijn de algemene beleidsmatige en financiële kaders verwerkt die in de uitgangspuntennota 2025 zijn
  vermeld. De GGD NOG biedt de gemeente ruimte om een zienswijze in te dienen op de concept programmabegroting voor 2 juli 2024. Voorstel is om een zienswijze in te dienen op de concept programma begroting 2025.

  Raadsvoorstellen

  Titel
  Programmabegroting 2025 en jaarstukken 2023 GGD N- en O- Gelderland
 15. 11

  De VNOG heeft op 4 april 2024 de financiële documenten verzonden aan de deelnemende gemeenten. De VNOG biedt de gemeente ruimte om een zienswijze in te dienen op de concept begrotingswijziging en de concept programmabegroting voor 27 juni 2024. Voorstel is om geen zienswijze in te dienen.

  Raadsvoorstellen

  Titel
  Jaarstukken 2023 en concept programmabegroting 2025-2028 VNOG
 16. 12

  Om vorm te geven aan een aanpak op het thema Mensenhandel hebben de
  gemeenten Elburg, Epe, Hattem, Heerde, Nunspeet en Oldebroek samen een plan van aanpak opgesteld. Voorstel is het Plan van Aanpak Mensenhandel 2024-2027 vast te stellen.

  Raadsvoorstellen

  Titel
  Plan van Aanpak Mensenhandel 2024-2027
 17. 13

  Het doel is om tot een gedragen Gemeenschappelijke regeling Sociale Recherche voor 8 gemeenten in IJssel-Vechtstreek te komen. Door de inwerkingtreding van de herziening van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) dient de Gemeenschappelijke regeling aangepast te worden.
  De raad wordt voorgesteld om de definitieve Gemeenschappelijke Regeling Sociale Recherche IJssel-Vechtstreek 2024 vast te stellen en toestemming te geven aan het college voor het aangaan van de Gemeenschappelijke Regeling Sociale Recherche IJssel-Vechtstreek 2024.

  Raadsvoorstellen

  Titel
  GR Sociale Recherche

  Toezeggingen van het college

  Titel
  GR Sociale Recherche - initiëren gesprek met de raad
 18. 15
  Voortgang afhandeling vragen en toezeggingen
 19. 16
  Mededelingen van en vragen aan het college
 20. 17
  Sluiting