Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

maandag 27 mei 2024

19:00 - 22:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
M. Sanderse
Toelichting

Oproep aan de leden van de gemeenteraad
Hierbij nodig ik u uit voor een reguliere vergadering van uw raad op maandag 27 mei 2024. De vergadering begint om 19:00 uur in het stadhuis.
De vergadering is live te volgen via de website en via RTV Hattem.De voorzitter,
M. Sanderse

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Vaststellen agenda
 3. 3

  Besluitenlijsten Raad

  Titel
  Besluitenlijst raad 15 april 2024
  Besluitenlijst raad 8 april 2024
 4. 4
  Algemeen spreekrecht
 5. 5
  Vragenhalfuurtje
 6. 6

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden (15)

  Informatie voor de raad

  Onderwerp
  Achtervangovereenkomst Waarborgfonds Sociale Woningbouw
  Beantwoording vraag over beplanting op Eijderdijk
  Eenduidige Normatiek Single Information Audit
  Gunning aanbesteding Beschermd Thuis
  Informatienota ‘Regiodeal Regio Zwolle - proces van dealmaking’
  Intregraal handhaving Jaarverslag 2023 en jaarprogramma 2024
  Memo op toezegging T11 antwoorden inspreker Hanze Gym commissie S&B 25-03-2024
  Opleggen leges Buitengebied 2007
  Proces Kadernota 2025
  Rapport onderzoek zondagopenstelling
  Regionaal Jaarverslag leerplicht 2022-2023
  Regionale coördinatie van de opvang van ontheemden uit Oekraïne
  Tariefsverhoging ’t Kleine Veer

  Raadsvoorstellen

  Titel
  Lijst met informatie van het college voor de raad 27-05-2024
 7. 7

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden (15)

  Raadsvoorstellen

  Titel
  Lijst met ingekomen stukken voor de raad van 27-05-2024
 8. 7.a

  Ingekomen stukken

  Onderwerp
  Artikel Ap Cloosterman - Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt hem wel
  Bouwplan Hessenweg-Roseboomspoor-Enkweg1
  Brandbrief post-COVID
  Dierenleed door loslopende huiskatten voorkomen
  Enquête zondagsopenstelling
  Gemeentelijk groenbeheer
  Gooi niet weg wat leefbaar maakt...
  Informatie schadelijke houtstook
  Jaarstukken 2023 GGD NOG
  Jaarverslag 2023 Veluwe in Balans
  Jaarverslag 2023 Voor Mekaar Hattem
  Jaarverslag en financieel jaarverslag 2023 VluchtelingenContact Hattem
  Motie gemeente Kerkrade - gelijke subsidieregeling voor landelijke en lokale partijen en afdelingen
  Motie gemeenteraad Berg en Dal inzake Gelijke subsidieregeling voor landelijke en lokale partijen
  Onderzoeksopzet van de Rekenkamer naar Armoede- en schuldenbeleid
  Reactie Bestuur Havo Uitslag zondagopenstelling
  Samenwerken met de Handreiking flexibele arbeidsinzet gemeentelijke sector
  Uitnodiging tot deelname Mayors for Peace en ICAN Cities Appeal
  Verslag vergadering Algemeen Bestuur GGD NOG d.d. 28 februari 2024
  Vlaggen voor Oekraïne
  Vrachtwagens Hezenbergerweg
  Wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland
 9. 7.b

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden (15)

  Ingekomen stukken

  Onderwerp
  Concept jaarrekening 2023, kadernota 2025-2028 en conceptbegroting 2025-2028 PlusOV
  Concept-Programmabegroting 2025 GGD NOG
  Gemeentefinanciën in voorjaarsnota
  Ontwerpbegroting 2025-2028 en Jaarstukken 2023 Bedrijfsvoeringsorganisatie H2O
  Voorlopige jaarstukken 2023 en concept Programmabegroting 2025-2028 VNOG
 10. 7.c
  In handen van het college stellen voor een voorstel of informatie aan de raad
 11. 7.d
  Andere afhandeling
 12. 8
  Hamerstukken
 13. 8.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden (15)

  Raadsvoorstellen

  Titel
  Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Basismobiliteit/PlusOV
 14. 8.b

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden (15)

  Raadsvoorstellen

  Titel
  Begroting en jaarstukken Plus OV
 15. 8.c

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden (15)

  Raadsvoorstellen

  Titel
  Programmabegroting 2025 en jaarstukken 2023 GGD N- en O- Gelderland
 16. 8.d

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden (15)

  Raadsvoorstellen

  Titel
  Jaarstukken 2023 en concept programmabegroting 2025-2028 VNOG
 17. 8.e

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden (15)

  Raadsvoorstellen

  Titel
  Plan van Aanpak Mensenhandel 2024-2027
 18. 8.f

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden (15)

  Raadsvoorstellen

  Titel
  GR Sociale Recherche
 19. 8.g

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden (15)

  Raadsvoorstellen

  Titel
  Zienswijzen Begroting 2025 en Jaarrekening 2023 OD(N)V
 20. 9

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden (15)

  Raadsvoorstellen

  Titel
  Benoeming van Annemieke van Dijken als lid van de Rekenkamer
 21. 10

  Stemuitslag

  voor 93%
  tegen 7%
  voor
  Raadsleden (14)
  tegen
  Raadsleden (1)

  Raadsvoorstellen

  Titel
  Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan “Quantiparts Netherlands H2O, Hattem”
 22. 11

  Toezeggingen van het college

  Titel
  Uitwerken instrumentarium raadsvoorstel Wonen
 23. 11.a

  Stemuitslag

  voor 27%
  tegen 73%
  voor
  Raadsleden (4)
  tegen
  Raadsleden (11)

  Amendementen

  Titel
  Programma wonen – inbreiding en uitbreiding
 24. 11.b

  Stemuitslag

  voor 73%
  tegen 27%
  voor
  Raadsleden (11)
  tegen
  Raadsleden (4)

  Amendementen

  Titel
  Programma Wonen - Primair bouwen op inbreidingslocaties
 25. 11.c

  Amendementen

  Titel
  Programma Wonen – onderzoek uitbreidingslocaties
 26. 11.d

  Amendementen

  Titel
  Programma Wonen - actieve grondpolitiek
 27. 11.e

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden (15)

  Raadsvoorstellen

  Titel
  Programma wonen
 28. 11.f

  Stemuitslag

  voor 27%
  tegen 73%
  voor
  Raadsleden (4)
  tegen
  Raadsleden (11)

  Moties

  Titel
  Programma Wonen - Instrumentarium
 29. 11.g

  Stemuitslag

  voor 93%
  tegen 7%
  voor
  Raadsleden (14)
  tegen
  Raadsleden (1)

  Moties

  Titel
  Programma Wonen - Extra aandacht voor onze Hattemse Ouderen
 30. 12
  Visie gemeentelijke gymzalen
 31. 12.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden (15)

  Amendementen

  Titel
  Visie gemeentelijke gymzalen gemeente Hattem
 32. 12.b

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden (15)

  Raadsvoorstellen

  Titel
  Visie gemeentelijke gymzalen
 33. 13
  Sluiting