Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie I Ruimte & Duurzaamheid

maandag 13 mei 2024

20:00 - 22:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
T.B. (Teun) Juk
Toelichting

Hierbij nodigen wij u uit voor een vergadering van de raadscommissie Ruimte & Duurzaamheid op maandagavond 13 mei 2024 om 20.00 uur.
De vergadering is live te volgen via  de website en via RTV Hattem.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Vaststelling van de agenda en mededelingen
 3. 4

  Over de ontvangen informatie kan een korte (verduidelijkende) vraag worden gesteld of een verzoek worden gedaan om het te agenderen in een volgende vergadering.

  Informatie voor de raad

  Onderwerp
  Beantwoording vraag over beplanting op Eijderdijk

  Raadsvoorstellen

  Titel
  Lijst met informatie van het college voor de raad 27-05-2024
 4. 5

  Het doel is om te beoordelen of de stukken in de juiste categorie staan of verplaatst moeten worden naar een andere categorie.

  Raadsvoorstellen

  Titel
  Lijst met ingekomen stukken voor de raad van 27-05-2024
 5. 5.a

  Ingekomen stukken

  Onderwerp
  Artikel Ap Cloosterman - Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt hem wel
  Bouwplan Hessenweg-Roseboomspoor-Enkweg1
  Gemeentelijk groenbeheer
  Informatie schadelijke houtstook
  Jaarverslag 2023 Veluwe in Balans
  Vrachtwagens Hezenbergerweg
 6. 5.b
  Ter afdoening in handen van het college stellen
 7. 5.c
  In handen van het college stellen voor een voorstel of informatie aan de raad
 8. 5.d
  Andere afhandeling
 9. 6

  Het college verzorgt met Habion een presentatie over hoe de doelstelling 'Een Hattemer moet oud kunnen worden in de woonzorgzone' te realiseren en hoe het toewijzingssysteem werkt.
  De presentatie duurt -inclusief de beantwoording van enkele vragen- maximaal 15 minuten.
  Met het verzorgen van deze presentatie wordt invulling gegeven aan toezegging 2024-T005.

 10. 7

  Quantiparts Netherlands is momenteel gevestigd aan de Hanzelaan in Zwolle. Door woningbouwplannen ter plaatse dient het bedrijf verplaatst te worden. Het bedrijf wil op het Bedrijvenpark H2O een opslagruimte realiseren en de mogelijkheid hebben om scheepsmotoren te reviseren en te testen. Een deel van de bedrijfsactiviteiten kan alleen worden gevestigd op een geluidgezoneerd industrieterrein. Het huidige bestemmingsplan kent deze geluidzone niet en daarom kan de vestiging niet via een vergunning of ontheffing worden geregeld. Voor een geluidzone moet een gewijzigd bestemmingsplan worden vastgesteld voor dit perceel.
  De raad wordt voorgesteld:
  1. in te stemmen met de reactienota zienswijzen op ontwerpbestemmingsplan “Quantiparts Netherlands H2O, Hattem”;
  2. het bestemmingsplan “Quantiparts Netherlands H2O, Hattem” gewijzigd vast te stellen;
  3. geen exploitatieplan voor het bestemmingsplan vast te stellen.

  Raadsvoorstellen

  Titel
  Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan “Quantiparts Netherlands H2O, Hattem”
 11. 8

  In januari 2024 is het eerste concept Programma Wonen besproken in de commissie Ruimte en Duurzaamheid. Diverse vragen en aanpassingsvoorstellen hebben als input gediend voor de extra commissievergadering op 27 maart jl. Tijdens deze extra vergadering heeft de commissie diverse punten langsgelopen en besproken en zijn een tiental punten meegegeven aan het college om het concept programma te optimaliseren. In de voorliggende versie van het Programma Wonen zijn de aanpassingsvoorstellen waar breed draagvlak voor is verwerkt. Deze vervolgbespreking gaat over eventuele amendementen die fracties willen indienen.
  Op een later moment volgt nog een bespreking van de instrumenten die er zijn om de beoogde doelen te bereiken.


  Voorstel is het ‘Programma Wonen gemeente Hattem’ vast te stellen.

  Raadsvoorstellen

  Titel
  Programma wonen

  Toezeggingen van het college

  Titel
  Onderzoek uitbreidingslocaties tbv woonopgave
 12. 9

  Dit agendapunt staat standaard op de agenda om tijdig invulling te kunnen geven aan het adviesrecht van de gemeenteraad in het kader van de Omgevingswet.
  De gemeenteraad heeft in maart 2022 een lijst met gevallen en categorieën vastgesteld voor initiatieven die niet in het omgevingsplan passen en waarbij dit adviesrecht van de raad dus aan de orde is.
  Wanneer dergelijke aanvragen binnenkomen worden die bij dit agendapunt besproken.

 13. 9.a

  Aan de raad wordt advies gevraagd over het bouwplan Vijzelpad 68a. Het betreft het realiseren van een vrijstaande woning met bijgebouw op het nu onbebouwde perceel tussen Vijzelpad 68 en 70 (hierna: Vijzelpad 68a). Het plan past niet binnen het bestemmingsplan. Onder de Omgevingswet is het college bevoegd om hiervan af te wijken door middel van een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (bopa) (artikel 5.1 lid 1 onder a Omgevingswet). Op grond van 16.15a lid b sub 1 Omgevingswet dient de raad te adviseren over dit plan. Het plan valt namelijk binnen de door de raad aangewezen gevallen waarbij u het bindend adviesrecht heeft over bopa-aanvragen.


  De raad wordt voorgesteld om een positief bindend advies te geven over het plan voor de realisatie van een vrijstaande woning met bijgebouw op het perceel tussen Vijzelpad 68 en 70 Hattem.


  Aanvulling Griffie 06-05-2024: Het betreft een concept in vooroverleg fase waarbij aanvragers willen informeren naar de wenselijkheid van het plan. Er is nog geen definitieve aanvraag ingediend.

  Raadsvoorstellen

  Titel
  Bindend adviesrecht Vijzelpad 68a, Hattem

  Toezeggingen van het college

  Titel
  Adviesrecht van de raad ihkv de omgevingswet
  Adviesrecht van de raad ihkv de omgevingswet - m2
 14. 10

  De ODVeluwe geeft de deelnemers van de Gemeenschappelijke regeling ODVeluwe tot en met 22 juni 2024 de gelegenheid zienswijzen in te dienen. Voorstel is om een zienswijze in te dienen tegen het bestedingsvoorstel van het positieve rekeningresultaat Jaarstukken 2023 ODNV.

  Raadsvoorstellen

  Titel
  Zienswijzen Begroting 2025 en Jaarrekening 2023 OD(N)V
 15. 11
  Voortgang afhandeling vragen en toezeggingen
 16. 12
  Mededelingen van en vragen aan het college
 17. 13
  Sluiting