Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie I Ruimte & Duurzaamheid

maandag 9 oktober 2023

20:00 - 22:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
J. van Tiel
Toelichting

Hierbij nodigen wij u uit voor een vergadering van de raadscommissie Ruimte & Duurzaamheid op maandagavond 9 oktober om 20.00 uur.
De vergadering is live te volgen via RTV Hattem of via onze website: https://channel.royalcast.com/landingpage/hattem/20230925\_1/

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur.

 2. 2

  Besluit

  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Er zijn geen mededelingen.

 3. 3

  Besluit

  De besluiten- en toezeggingenlijst van de commissie R&D van 11 september wordt ongewijzigd vastgesteld.

 4. 4

  Er wordt ambtelijk een presentatie gegeven van de huidige stand van zaken rondom de gebiedsontwikkeling 't Veen. De ontwikkeling beslaat ongeveer 640 woningen waarvan 57% bereikbaar moet zijn.
  Stil wordt gestaan bij de werking van de beleidsregel afwegingskader initiatieven.
  De woningbouwprogrammering is gebaseerd op de subsidie-aanvraag die destijds bij het rijk en de provincie is ingediend met betrekking tot deze ontwikkeling en behelst daarmee 16% huur en 85% koop.
  De grondtoon van het bestemmingsplan is 2 a 3 bouwlagen exclusief kap waarbij aan de randen hoogbouw mogelijk zal zijn van 6 tot 10 lagen.
  Vanuit de commissie zijn met name veel vragen vanuit de commissie over de programmering en de borging daarvan, als ook over de werking van het afwegingskader en de invloed van de raad op hoogbouwplannen.


  De planning is dat het bestemmingsplan in het eerste kwartaal van volgend jaar aan de raad ter vaststelling zal worden aangeboden.


  Afgesproken wordt dat de presentatie nog rond zal worden gestuurd.

 5. 5

  Door de raadsfracties van het CDa, D66, VVD en HattemCentraal is een oplegnotitie duurzaamheid opgesteld naar aanleiding van de ingekomen stukken:
  1.03 RI Buurtbatterij
  1.09 RI Leges zonnepanelen binnenstad
  1.10 RI Aquathermie


  Op basis van deze oplegnotitie is een gesprek gevoerd tussen de partijen waarbij gevraagd werd naar de speerpunten van partijen in het kader van duurzaamheid en of de wens om het onderwerp duurzaamheid 2 maandelijks op de agenda van de commissie R&D terug te laten komen, breed werd gedeeld. De VVD opperde, mede naar aanleiding van 1.09 om groene leges in te voeren. 
  De wethouder roept de raad op om initiatieven in het kader van duurzaamheid aan te blijven dragen.

 6. 6

  De gemeente Hattem heeft in 2013 een Bodemfunctiekaart vastgesteld. De bodemfunctiekaart geeft de gewenste bodemkwaliteit binnen de gemeente aan (ambitiekwaliteit) en is gekoppeld aan functie en gebruik van het gebied. Naar verwachting zal op 1 januari 2024 de omgevingswet in werking treden. Binnen de omgevingswet worden verantwoordelijkheid van de bodem van de provincie overgedragen aan de gemeente. Daarom moet de bodemfunctiekaart van de gemeente, voordat de Omgevingswet van kracht wordt, geactualiseerd worden. Dit wordt in opdracht van de gemeente door de ODNV (omgevingsdienst Noord Veluwe) met een Bodemnota en een Bodemkwaliteitskaart in regionaal verband (Noord-Veluwe) opgesteld. Tot deze regio behoren de gemeenten Ermelo, Putten, Harderwijk, Nunspeet, Elburg, Oldebroek, Hattem en Heerde.


  De raad wordt verzocht om:
  • de nota bodembeheer (bijlage 1) en de bodemkwaliteitskaart (bijlage 2) vast te stellen; 
  • het erkennen van bodemkwaliteitskaarten van andere gemeenten, aanpassen van het beleid als gevolg van wijzigingen in wet- en regelgeving te delegeren aan het college.

  Besluit

  Dit agendastuk gaat als hamerstuk door naar de raadsvergadering van 30 oktober 2023

 7. 7

  Besluit

  De heer Keizer kondigt aan dat hij de motie uit Zwolle (ingekomen stuk 4.02) erg interessant vindt en dat momenteel ambtelijk wordt uitgezocht of dit voor Hattem ook van toepassing kan zijn. Mocht dit zo zijn dan zou deze motie de eerstvolgende vergadering als motie vreemd aan de raad worden aangeboden.
  De rest van de lijst kan als hamerstuk door naar de eerstvolgende raadsvergadering van 30 oktober 2023.

 8. 8

  Er zijn geen vragen.

 9. 9

  Wethouder Castelein kondigt aan dat aankomende donderdag de voorlopige voorziening met betrekking tot bestemmingsplan Buitengebied zal worden behandeld.


  De heer Borst heeft een aantal vragen die hij ook schriftelijk in zal dienen:
  1. kruising Hogenkamp - Eijerdijk: komen daar nog paaltjes?
  Deze vraag zal schriftelijk worden gehandeld.
  2. aanpassing APV - wanneer staat de aanpassing van de APV op de agenda?
  Deze vraag kan schriftelijk worden afgehandeld.
  3. bijeenkomsten tijdelijke huisvesting - wanneer krijgen deze een vervolg en worden dat open of besloten bijeenkomsten?
  Wethouder Castelein licht toe dat het proces nog een in een vroegtijdig stadium bevindt waardoor nog heel veel technische vragen niet beantwoord kunnen worden. Taak van college is om inwoners van informatie/antwoord te voorzien. Stap die college heeft genomen is dat nu verder gaan niet logisch is dus eerst met alle inwoners in gesprek gaan in de wetenschap dat er nog geen besluitvorming heeft plaatsgevonden. Besluitvorming wordt uitgesteld totdat alle vragen van een antwoord zijn voorzien. Er wordt nu bekeken wat een logische manier is om met de omwonenden in gesprek te gaan om de vragen die er leven te beantwoorden ook omdat gebleken is dat er sprake is van een informatie-achterstand bij de sommige specifieke groepen.
  4. omgevingswet - is er een overzicht welke besluiten de raad nog moet nemen voor 1 januari?
  Wethouder Castelein geeft aan dat de raad hierover al is bijgepraat en dat de besluiten op de termijnkalender staan.


  De burgemeester geeft aan dat vanwege de situatie in Israel/Gazastrook op 10 oktober de Nederlandse vlag halfstok zal worden gehangen als teken dat we meeleven met alle slachtoffers

 10. 10

  Besluit

  De voorzitter sluit de vergadering om 22.50 uur.