Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie I Ruimte & Duurzaamheid

maandag 22 mei 2023

19:00 - 22:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
T.B. Juk
Toelichting

Hierbij nodigen wij u uit voor een vergadering van de raadscommissie Ruimte & Duurzaamheid op maandagavond 22 mei 2023 om 19.00 uur.
De vergadering is live te volgen via RTV Hattem of via onze website:
https://channel.royalcast.com/landingpage/hattem/20230522\_1/

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening commissie Ruimte & Duurzaamheid
 2. 2
  Vaststelling van de agenda en mededelingen
 3. 3

  Besluit

  Door HattemCentraal en de VVD is een oplegnotitie parkeren voorbereid. Na een presentatie door de ambtelijke organisatie over het huidige parkeerbeleid en de parkeernormen binnen de gemeente Hattem vindt er aan de hand van een 8-tal stellingen een discussie plaats over de huidige uitgangspunten.
  De conclusie is dat het uiteindelijk gaat om de vraag hoe de openbare ruimte wordt benut, daarin moeten keuzes worden gemaakt.

  Afgesproken wordt dat er een vervolg komt, over een aantal onderwerpen en dilemma's zal op een later moment met elkaar over moeten worden doorgesproken.

 4. 4

  De besluitvorming voor de gemeenteraad is – omdat dit wettelijk vereist is - opgeknipt in twee raadsbesluiten.

  • Eén raadsbesluit voor het Chw bestemmingsplan buitengebied en de beleidsregel Afwegingskader en onderliggende documenten.
  • Een tweede raadsbesluit specifiek voor de toepassing van de Interimwet Stad en Milieubenadering.
  Daarnaast dient er met 2 reactienota's te worden ingestemd, de eerdere versie is namelijk nog niet eerder aan de raad aangeboden.
  De raad wordt verzocht om:
  Raadsbesluit I:
  1. in te stemmen met de beide Reactienota’s Zienswijzen Chw bestemmingsplan Buitengebied;
  2. het Chw bestemmingsplan Buitengebied, als vervat in de bestandenset met planidentificatie NL.IMRO.0244.bpChwBuitengebied-0003, gewijzigd vast te stellen met inachtneming van de aanpassingen van de regels, bijlage bij de regels en de verbeelding zoals verwoord in de beide “Reactienota’s zienswijzen Chw bestemmingsplan
  Buitengebied”;
  3. ten aanzien van de Beleidsregel Afwegingskader Buitengebied Hattem d.d. 26 april 2023:
  a) in te stemmen met deel 1 (beleidsregel, Ruimtelijk Afwegingskader) van de Beleidsregel Afwegingskader Buitengebied Hattem d.d. 26 april 2023;
  b) deel 2 (welstand, Ruimtelijk kwaliteit) van de Beleidsregel Afwegingskader Buitengebied Hattem d.d. 26 april 2023 vast te stellen;
  4. als hogere grenswaarden voor de geluidbelasting door het wegverkeer, de in Hoofdstuk 6 van de regels van het Chw bestemmingsplan Buitengebied opgenomen waarden vast te stellen;
  5. kennis te nemen van het planMER van 4 maart 2021, het advies van de Commissie m.e.r. van 3 december 2021 en de aanvulling van 26 januari 2022;
  6. voor het Chw bestemmingsplan Buitengebied geen exploitatieplan vast te stellen;
  7. de welstandsnota gemeente Hattem, te laten vervallen voor het gebied waarvoor het Chw bestemmingsplan Buitengebied met dit besluit wordt vastgesteld;
  8. vast te stellen dat op het Chw bestemmingsplan Buitengebied de Crisis- en herstelwet van toepassing is.
  Raadsbesluit II:
  9. op basis van de Interimwet stad en milieubenadering, hogere grenswaarden ingevolge artikel 1c, lid 2 van de Wet geluidhinder voor het Chw bestemmingsplan Buitengebied Hattem vast te stellen

  Bijlagen

  Besluit

  Naar aanleiding van het voorliggende Chw bestemmingsplan Buitengebied hebben zich een vijftal insprekers aangemeld. 
  De algehele conclusie in de raad is dat het Chw bestemmingsplan een leerproces is geweest en dat dit leerproces een evaluatie behoeft. 
  De gedeelde conclusie is dat het proces achteraf in de verkeerde volgorde is uitgevoerd, normaliter worden eerst de kaders gesteld en aan de hand daarvan initiatieven beoordeeld. In dit geval zijn eerst de initiatieven beoordeeld en aan de hand daarvan kaders gesteld. 
  Bij de commissie zit ongemak ten aanzien van het afwegingskader, zorg over de toepassing van dit afwegingskader.
  Het bestemmingsplan gaat door naar de raadsvergadering van 5 juni en partijen beraden zich nog op amendementen en of moties.

  Toezeggingen van het college

  Titel
  afspraak initiatiefnemer
  berekeningen plan mer
  check onderliggende stukken bestemmingsplan
  format brief initiatiefnemers buitengebied
  Toezegging afwegingskader
  toezegging toepassing bouwhoogte bestemmingsplan
  verwerking locatie woningen op plankaart
  wijziging afwegingskader
 5. 5
  Sluiting