Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie I Ruimte & Duurzaamheid

maandag 19 juni 2023

19:30 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
A.S. (Arend) Palland
Toelichting

Hierbij nodigen wij u uit voor een vergadering van de raadscommissie Ruimte & Duurzaamheid op maandagavond 19 juni om 19.30 uur.
De vergadering is live te volgen via RTV Hattem of via onze website: https://channel.royalcast.com/landingpage/hattem/20230619\_1/

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur.

 2. 2.a

  Besluit

  Gelet op de reuring die vorige week is ontstaan rondom een handhavingszaak wordt dat punt op verzoek van de burgemeester als eerste geagendeerd.

 3. 2.b

  Besluit

  -

  De burgemeester geeft een reflectie op de handhavingszaak die afgelopen week heeft gespeeld. 


  Vanuit de raad worden er enkele vragen gesteld. 
  De voorzitter stelt voor om gelet op de aard van het agendapunt (mededelingen van en vragen aan het college) en gelet op het feit dat het onderwerp alleen ziet op reflectie, de technische vragen te bewaren voor het moment waarop de evaluatie van het beleid en de pilot wordt geagendeerd in de commissie.

 4. 3

  Besluit

  De besluitenlijst van de commissie R&D van 22 mei 2023 wordt ongewijzigd vastgesteld.

 5. 4

  Insprekers: de heer W. Gerritsen, de heer H. Kremer en de heer E. Suithoff

  Besluit

  Door het college van B&W is een opinienota opgesteld voor de raad om zo te verkennen of er een positieve basishouding is bij de raad ten aanzien van het initiatief voor de realisatie van een zonnepark op de voormalige vuilstort. Nadrukkelijk wordt de raad op dit moment nog niet gevraagd akkoord te gaan met het initiatief maar dient als input voor een door het college te nemen principebesluit.
  Op basis van de opinienota geven de verschillende fracties hun zienswijze weer op het voorliggende initiatief.
  De conclusie is dat er, vanwege het feit dat HattemCentraal op dit moment nog geen standpunt in kan nemen, door de VVD en CU een gezamenlijke motie zal worden voorbereid waarin het college zal worden opgeroepen om samen met powernet Hattem verder op te trekken.

 6. 5

  Inspreker, dhr. L. Bezemer betreffende brief 2.01 tijdelijke huisvesting

  Bijlagen

  Besluit

  De heer Bezemer spreekt in naar aanleiding van de mede door hem ingezonden brief 2.01 inzake de mogelijke plaatsing van flexwoningen. 
  Fractie Borst vraagt aandacht voor brief 2.06 en de communicatie richting de omwonenden en geeft zijn visie op mogelijke oplossingen.
  De VVD vraagt naar het plaatsen van een tijdelijk stopbord ter hoogte van het kruispunt Eijerdijk-Rozeboomspoor.
  D66 vraagt naar aanleiding van ingekomen stuk 1.04 aandacht voor beleid ten aanzien van het voldoen aan energielabel C
  D66 vraagt naar aanleiding van ingekomen stuk 1.04 tevens aandacht voor de impact van de invoering van de Omgevingswet op handhaving en toezicht.
  Met betrekking tot ingekomen stuk 1.10 geeft D66 aan dat het voor de documentatie voor de toekomst helderder is om aan te geven dat het een extract is van een bepaald bestemmingsplan.
  Het CDA vraagt ten aanzien van stuk 2.02 om een toelichting op de ontstane situatie. Wethouder Brouwer licht toe dat partijen in goed overleg zijn met elkaar en dat er wordt onderzocht hoe het onderhoud in de toekomst kan worden opgepakt.

  Toezeggingen van het college

  Titel
  aanpassen website Samen Hattem
  doorsturen planning werkzaamheden Eijerdijk
  gesprek omwonenden Hessenweg inzake mogelijke plaatsing flexwoningen
  plaatsen tijdelijk stopbord kruising Eijerdijk - Rozeboomspoor
  uitzoeken aanbesteding verlengde Parklaan - Stationsweg
  uitzoeken verwijzing bestemmingsplan
 7. 6

  Besluit

  HattemCentraal vraagt wanneer de evaluatie van het GVVP zal plaatsvinden. Wethouder Castelein antwoordt dat deze op de LTA voor na de zomer staat opgenomen, in combinatie met het fietsplan en parkeren.
  PvdAGroenLinks vraagt naar de status van de beantwoording van de vragen over de verharding van het Rozeboomspoor. Wethouder Castelein zal dit uitzoeken.
  Fractie Borst vraagt naar de status van de beantwoording van zijn vragen over de inrichting van de Hoopjesweg. Wethouder Castelein geeft aan dat de beantwoording schriftelijk zal worden toegezonden maar het er op neer komt dat er sprake is van 2 soorten wegen in het wegenplan en de Hoopjesweg wijzigt van karakter.

 8. 8

  Besluit

  De voorzitter sluit het openbare gedeelte om 22.01