Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie I Ruimte & Duurzaamheid

maandag 23 januari 2023

20:00 - 22:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
J. van Tiel
Toelichting

Hierbij nodigen wij u uit voor een vergadering van de raadscommissie Ruimte & Duurzaamheid op maandagavond 23 januari om 20.00 uur. Vanwege een technische storing is van de vergadering helaas geen opname beschikbaar. De besluiten- en toezeggingenlijst staat als bijlage bij de agenda opgenomen.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De voorzitter opent de vergadering om 20.05 uur. De commissievergadering kan helaas niet worden uitgezonden via RTV Hattem en de website vanwege een technische storing. Van de vergadering is een geluidsopname gemaakt. Deze opname is op te vragen via: griffie@hattem.nl .

 2. 2

  Besluit

  De agenda is ongewijzigd vastgesteld. Er zijn geen mededelingen gedaan.

 3. 3

  Besluit

  De besluitenlijsten van de commissievergaderingen ARZ en SZ d.d. 28 november 2022 zijn ongewijzigd vastgesteld.

 4. 4

  De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft in maart 2021 een geactualiseerd model van de afvalstoffenverordening naar haar leden gestuurd, gezien relevante ontwikkelingen binnen het beleidsthema afval. De Afvalstoffenverordening Hattem 2012 dient geactualiseerd te worden. Dit in verband met de inzameling van groente-, fruit- en tuinafvalfractie bij hoogbouw en woningen zonder tuin. een gftvoorziening bij hoogbouw en woningen zonder tuin verhoogt het milieurendement en biedt inwoners een manier om afval beter te scheiden, waardoor zij minder geld kwijt zijn voor hun restafval. Ook zijn wettelijke regels gesteld rondom de aangifte, het bewaren en inzamelen van dode
  gezelschapsdieren. Daarnaast spelen beleidsmatige wensen om te voorzien in regelgeving voor ongeadresseerd drukwerk. Door deze ontwikkelingen zal ook een privacyverklaring rondom afval en verwerking hiervan op de website van gemeente Hattem gepubliceerd worden.


  De raad wordt verzocht om:
  De afvalstoffenverordening Hattem 2023 vast te stellen en in werking te laten treden per 7 februari 2023


  Link naar stukken behorende bij bijlage 1, ledenbrief 21 VNG https://vng.nl/brieven/actualisatie-vng-model-afvalstoffenverordening?utm\_medium=email

  Besluit

  Dit raadsvoorstel wordt als bespreekstuk geagendeerd voor de raadvergadering van 6 februari 2023.

  Toezeggingen:
  1. Wethouder Castelein zegt toe dat hij schriftelijk terugkomt op de door de VVD-fractie gestelde vragen. Zie de vragen hieronder.

  1. Is de gemeente bereid alsnog tekijken naar de realisatie van een milieubrengstation binnen de gemeentegrenzen van Hattem?
  2. Wat zou het de gemeente, bij benadering, kosten om een brengstation binnen de grenzen te realiseren?
  3. Na de eenmalige kosten, zou het wellicht mogelijk zijn om zo'n station kostenneutraal te runnen? Afval levert immers geld op en sommige afvalstromen zijn betaald.
  4. Ziet de gemeente wellicht ook kansen mbt duurzaamheid? Zo'n milieustraat is immers volledig circulair in te richten. Je komt aan, stap 1 repaircafe, stap 2 kringloopwinkel, stap 3 afval scheiden en recyclen, stap 4 restafval.

  2. Wethouder Castelein zegt naar aanleiding van de vragen van de HattemCentraal-fractie toe dat hij gaat verkennen of het aantal ingezamelde kilo's (nog) aansluit bij de huidige ophaalfrequentie. Ook koppelt de wethouder op korte termijn de ervaringen van de pilot 'binnenstad' terug. De binnenstadbewoners kunnen gebruik maken van meer dan één ondergrondse brenglocatie. De vraag van HattemCentraal is of dit ook mogelijk is voor alle huishoudens in Hattem. Op dit moment kan per huishouden gebruik gemaakt worden van één brenglocatie.

  Toezeggingen van het college

  Titel
  Ophaalfrequentie afvalcontainers en terugkoppeling pilot binnenstad ondergrondse containers
  Vragen VVD - milieubrengstation
 5. 5

  Bij dit agendapunt wordt de raadscommissie geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot inwonersparticipatie in de gemeente Hattem. Momenteel wordt gewerkt aan een visie op participatie, ook de raad en raadscommissies spelen bij de totstandkoming van deze visie een belangrijke rol.


  We willen het graag hebben over waar we in Hattem staan qua participatie. We starten met een korte stand van zaken aan de hand van bijgaande praatplaat. Wat hebben we de afgelopen tijd gedaan, waar hebben we de raad voor nodig en waar willen we uiteindelijk naartoe. En daarna gaan we met de leden van de commissie onder andere in gesprek over wat participatie is, waarom ze het wel of niet belangrijk vinden en wat hun rol kan zijn (zie de vragen op de plaat). En natuurlijk hopen we een aantal enthousiastelingen te vinden voor de werkgroep participatie.

  Besluit

  Aan de hand van de praatplaat welke als bijlage bij dit agendapunt is gevoegd is de commissie bijgepraat over de stand van zaken rondom participatie. Ook zijn de raads- en commissieleden uitgenodigd om plaats te nemen in de werkgroep participatie. Dit om op korte termijn slagen te kunnen maken met dit thema en concrete plannen uit te werken.


  De raadsfracties hebben tijdens dit agendapunt kenbaar gemaakt hoe zij tegen participatie aankijken. In de bijlagen bij dit agendapunt zijn de beschikbare bijdrages per raadsfractie opgenomen of worden deze opgenomen zodra deze door de griffie zijn ontvangen. Dit omdat vanwege een technisch probleem geen opname en uitzending en opname van de vergadering is gemaakt. Geconcludeerd kan worden dat alle fracties van mening zijn dat er op korte termijn concrete stappen gezet moeten worden.

  De heer André Borst, de heer Frank Nico Hogeweg en de heer Kwakkel hebben zich tot op heden aangemeld voor deelname in de werkgroep.

  00:10:41 - 00:12:00 - M.M. (Marnix) Jansen
  00:12:02 - 00:12:07 - J. (Jaap) van Van Tiel
  00:12:08 - 00:13:32 - L.M. (Robert) Klaassen
  00:13:32 - 00:13:34 - A. (Albert) de Boer
  00:13:34 - 00:13:36 - L.M. (Robert) Klaassen
  00:13:36 - 00:13:39 - A. (Albert) de Boer
  00:13:39 - 00:13:41 - J. (Jaap) van Van Tiel
  00:13:41 - 00:14:20 - A. (Albert) de Boer
  00:14:20 - 00:14:21 - J. (Jaap) van Van Tiel
  00:14:21 - 00:14:31 - L.M. (Robert) Klaassen
  00:14:31 - 00:14:34 - A. (Albert) de Boer
  00:14:34 - 00:16:04 - L.M. (Robert) Klaassen
  00:16:04 - 00:16:05 - A. (Albert) de Boer
  00:16:05 - 00:16:58 - J. (Jaap) van Van Tiel
  00:16:58 - 00:19:16 - L.M. (Robert) Klaassen
  00:19:17 - 00:19:20 - J. (Jaap) van Van Tiel
  00:19:20 - 00:19:54 - E. (Erwin) Kwakkel
  00:19:54 - 00:19:58 - A. (Albert) de Boer
  00:19:58 - 00:20:31 - E. (Erwin) Kwakkel
  00:20:31 - 00:20:33 - A. (Albert) de Boer
  00:20:33 - 00:20:41 - J. (Jaap) van Van Tiel
  00:20:41 - 00:21:27 - A. (Albert) de Boer
  00:21:27 - 00:21:33 - J. (Jaap) van Van Tiel
  00:21:33 - 00:22:21 - E. (Erwin) Kwakkel
  00:22:21 - 00:22:22 - J. (Jaap) van Van Tiel
  00:22:22 - 00:23:40 - A. (Albert) de Boer
  00:23:40 - 00:23:47 - E.W. (Elze) van der Minne
  00:23:47 - 00:24:10 - J. (Jaap) van Van Tiel
  00:24:10 - 00:24:13 - E.W. (Elze) van der Minne
  00:24:13 - 00:24:15 - J. (Jaap) van Van Tiel
  00:24:15 - 00:24:53 - E. (Erwin) Kwakkel
  00:24:54 - 00:24:59 - J. (Jaap) van Van Tiel
  00:26:11 - 00:26:14 - J. (Jaap) van Van Tiel
  00:26:16 - 00:26:30 - J. (Jaap) van Van Tiel
  00:26:30 - 00:26:35 - J. (Jaap) van Van Tiel
  00:26:35 - 00:29:52 - B.E.W. (Birgitta) Hogendoorn
  00:29:54 - 00:30:02 - J. (Jaap) van Van Tiel
  00:30:03 - 00:30:15 - J. (Jaap) van Van Tiel
  00:30:15 - 00:32:10 - M.W. (Marinus) Kers
  00:32:10 - 00:32:13 - A. (Albert) de Boer
  00:32:13 - 00:32:54 - J. (Jaap) van Van Tiel
  00:32:54 - 00:35:11 - M.W. (Marinus) Kers
  00:35:11 - 00:35:19 - J. (Jaap) van Van Tiel
  00:35:19 - 00:40:10 - G.J. (Margriet) Brouwer-de Jonge
  00:41:01 - 00:41:02 - B.E.W. (Birgitta) Hogendoorn
  00:41:02 - 00:41:04 - J. (Jaap) van Van Tiel
  00:41:04 - 00:42:11 - B.E.W. (Birgitta) Hogendoorn
  00:42:11 - 00:42:15 - G.J. (Margriet) Brouwer-de Jonge
  00:42:16 - 00:42:18 - T.B. (Teun) Juk
  00:42:18 - 00:42:25 - J. (Jaap) van Van Tiel
  00:42:25 - 00:44:45 - T.B. (Teun) Juk
  00:44:45 - 00:44:47 - J. (Jaap) van Van Tiel
  00:44:47 - 00:44:58 - A. (Albert) de Boer
  00:44:59 - 00:45:00 - T.B. (Teun) Juk
  00:45:00 - 00:45:01 - J. (Jaap) van Van Tiel
  00:45:01 - 00:45:04 - T.B. (Teun) Juk
  00:45:07 - 00:45:08 - J. (Jaap) van Van Tiel
  00:45:08 - 00:45:30 - G.J. (Margriet) Brouwer-de Jonge
  00:45:30 - 00:45:31 - J. (Jaap) van Van Tiel
  00:45:31 - 00:45:33 - T.B. (Teun) Juk
  00:45:33 - 00:45:34 - J. (Jaap) van Van Tiel
  00:45:34 - 00:45:37 - J. (Jaap) van Van Tiel
  00:45:37 - 00:45:38 - A. (Albert) de Boer
  00:45:38 - 00:45:39 - J. (Jaap) van Van Tiel
  00:45:39 - 00:46:39 - A. (Albert) de Boer
  00:46:40 - 00:46:45 - J. (Jaap) van Van Tiel
  00:46:45 - 00:46:50 - A. (Albert) de Boer
  00:46:50 - 00:46:59 - J. (Jaap) van Van Tiel
  00:47:27 - 00:47:32 - J. (Jaap) van Van Tiel
  00:47:32 - 00:48:01 - M.M. (Marnix) Jansen
  00:48:02 - 00:48:03 - J. (Jaap) van Van Tiel
  00:48:03 - 00:49:39 - G.J. (Margriet) Brouwer-de Jonge
  00:49:39 - 00:49:42 - J. (Jaap) van Van Tiel
  00:49:42 - 00:50:27 - B.E.W. (Birgitta) Hogendoorn
  00:50:27 - 00:50:34 - J. (Jaap) van Van Tiel
  00:50:34 - 00:50:56 - E. (Erwin) Kwakkel
  00:50:56 - 00:51:28 - J. (Jaap) van Van Tiel
 6. 6

  Bijlagen

  Besluit

  De volgende ingekomen stukken worden geagendeerd voor bespreking in een van de komende commissievergaderingen:
  1.03 Raadsinformatie addendum prestatieafspraken Triada
  1.07 Raadsinformatie vervolgprocedure CHW bestemmingsplan Buitengebied
  2.02 Meldingen Posthuis over fietsparkeren binnenstad


  Vragen inzake de LIS:

  • De raad ontvangt binnenkort een update inzake stuk 1.01 Gazo prijsvraag.
  • Het CDA verzoekt n.a.v. stuk 1.02 om financiële gevolgen in de voorstellen op te nemen.
  • Inzake stuk 2.01 vraagt de VVD of er nog geld in het Ondernemersfonds zit en zo ja wat hiermee gebeurd. Wethouder Brouwer geeft aan dat de gemeente hierover nog in overleg is en dat het geld naar verwachting wordt ingezet waarvoor het bedoeld is.
  • Naar aanleiding van de stukken 2.05 en 2.06 wordt door meerdere raadsfracties de oproep aan het college gedaan om adequater & vlotter op meldingen van inwoners te reageren. Het gebeurt met regelmaat dat inwoners geen reactie en/of terugkoppeling ontvangen.
  00:52:45 - 00:53:25 - J. (Jaap) van Van Tiel
  00:53:25 - 00:54:31 - T.B. (Teun) Juk
  00:54:31 - 00:54:49 - J. (Jaap) van Van Tiel
  00:54:49 - 00:55:52 - D.C. (Dick) Vergunst
  00:55:52 - 00:56:30 - J. (Jaap) van Van Tiel
  00:56:30 - 00:56:31 - E.P.J. (Erik) Kort
  00:56:31 - 00:56:35 - A. (Albert) de Boer
  00:56:35 - 00:56:38 - E.P.J. (Erik) Kort
  00:56:38 - 00:56:39 - J. (Jaap) van Van Tiel
  00:56:39 - 00:57:07 - E.P.J. (Erik) Kort
  00:57:07 - 00:57:10 - A. (Albert) de Boer
  00:57:10 - 00:58:16 - J. (Jaap) van Van Tiel
  00:58:16 - 00:58:22 - E.P.J. (Erik) Kort
  00:58:22 - 00:58:24 - A. (Albert) de Boer
  00:58:24 - 00:58:26 - E.P.J. (Erik) Kort
  00:58:26 - 00:58:30 - J. (Jaap) van Van Tiel
  00:58:30 - 00:58:32 - A. (Albert) de Boer
  00:58:32 - 00:58:42 - J. (Jaap) van Van Tiel
  00:58:42 - 00:58:51 - E.P.J. (Erik) Kort
  00:58:51 - 00:59:11 - A. (Albert) de Boer
  00:59:11 - 01:00:51 - J. (Jaap) van Van Tiel
  01:00:51 - 01:00:58 - J. (Jaap) van Van Tiel
  01:01:00 - 01:01:03 - J. (Jaap) van Van Tiel
  01:01:03 - 01:01:17 - E.W. (Elze) van der Minne
  01:01:17 - 01:01:49 - J. (Jaap) van Van Tiel
  01:01:49 - 01:02:13 - J. (Jaap) van Van Tiel
  01:02:15 - 01:02:27 - J. (Jaap) van Van Tiel
  01:02:27 - 01:02:51 - O. (Okyay) Örgüt
  01:02:53 - 01:02:55 - J. (Jaap) van Van Tiel
  01:02:55 - 01:03:18 - G.J. (Margriet) Brouwer-de Jonge
  01:03:18 - 01:03:20 - O. (Okyay) Örgüt
  01:03:20 - 01:03:30 - J. (Jaap) van Van Tiel
  01:03:32 - 01:03:34 - J. (Jaap) van Van Tiel
  01:03:34 - 01:04:39 - E.W. (Elze) van der Minne
  01:04:39 - 01:04:40 - A. (Albert) de Boer
  01:04:40 - 01:04:44 - J. (Jaap) van Van Tiel
  01:04:44 - 01:04:45 - E.W. (Elze) van der Minne
  01:04:45 - 01:04:47 - J. (Jaap) van Van Tiel
  01:04:47 - 01:04:55 - E.W. (Elze) van der Minne
  01:04:55 - 01:04:56 - J. (Jaap) van Van Tiel
  01:04:57 - 01:04:58 - J. (Jaap) van Van Tiel
  01:04:58 - 01:05:02 - T.B. (Teun) Juk
  01:05:02 - 01:05:43 - A. (Albert) de Boer
  01:05:43 - 01:05:45 - J. (Jaap) van Van Tiel
  01:05:45 - 01:07:36 - T.B. (Teun) Juk
  01:07:36 - 01:09:21 - J. (Jaap) van Van Tiel
  01:09:21 - 01:09:27 - J. (Jaap) van Van Tiel
  01:09:27 - 01:10:34 - K.D.J. (Koen) Castelein
  01:10:35 - 01:10:41 - J. (Jaap) van Van Tiel
  01:10:41 - 01:10:42 - J. (Jaap) van Van Tiel
  01:10:43 - 01:10:49 - K.D.J. (Koen) Castelein
  01:10:49 - 01:11:12 - J. (Jaap) van Van Tiel
  01:11:12 - 01:11:25 - A. (Albert) de Boer
  01:11:25 - 01:11:39 - J. (Jaap) van Van Tiel
  01:11:41 - 01:11:56 - J. (Jaap) van Van Tiel
 7. 7

  Besluit

  Door enkele raadsfracties worden vragen aan het college gesteld:

  De VVD-fractie vraagt of gemeente Hattem inwoners en bezoekers gaat informeren over het gebruik van Floating Car Data (zie hierover ook de vragen van de VVD in overzichten)?
  Wethouder Castelein zegt toe dat via de website informatie over dit onderwerp beschikbaar komt.
  De VVD vraagt of 't Veen kan dienen als een pilot project voor aqauthermie, het verwarmen van woningen met de IJssel?
  Wethouder Castelein geeft aan dat hij op deze vraag schriftelijke terugkomt.


  Fractie Borst vraagt of het college overgaat tot ter inzagelegging van bestemmingsplan 't Veen?
  Wethouder Castelein geeft aan dat het college hiertoe overgaat.
  Fractie Borst vraagt in de nieuw op te stellen planning voor de sportaccommodaties ook de MFC De Marke als locatie voor schoolgym wordt opgenomen?
  Wethouder Brouwer dat bij het opstellen van de nieuwe planning net als nu rekening wordt gehouden met de gestelde eisen voor wat betreft afstand.

  Toezeggingen van het college

  Titel
  Informatie op website over Floating Car Data
  't Veen als pilot voor aquathermie?
  01:11:49 - 01:11:56 - J. (Jaap) van Van Tiel
  01:11:56 - 01:12:53 - K.D.J. (Koen) Castelein
  01:12:53 - 01:13:03 - J. (Jaap) van Van Tiel
  01:13:03 - 01:15:51 - O. (Okyay) Örgüt
  01:15:53 - 01:15:56 - J. (Jaap) van Van Tiel
  01:15:56 - 01:17:00 - K.D.J. (Koen) Castelein
  01:17:00 - 01:17:50 - J. (Jaap) van Van Tiel
  01:17:50 - 01:17:52 - J. (Jaap) van Van Tiel
  01:17:52 - 01:18:04 - K.D.J. (Koen) Castelein
  01:18:05 - 01:18:12 - J. (Jaap) van Van Tiel
  01:18:12 - 01:18:46 - K.D.J. (Koen) Castelein
  01:18:47 - 01:18:53 - J. (Jaap) van Van Tiel
  01:18:54 - 01:20:25 - J. (Jaap) van Van Tiel
  01:20:25 - 01:21:05 - J. (Jaap) van Van Tiel
  01:21:05 - 01:21:09 - J. (Jaap) van Van Tiel
  01:21:09 - 01:21:38 - G.J. (Margriet) Brouwer-de Jonge
  01:21:38 - 01:22:06 - J. (Jaap) van Van Tiel
  01:22:06 - 01:22:17 - T.B. (Teun) Juk
  01:22:17 - 01:22:27 - J. (Jaap) van Van Tiel
  01:22:27 - 01:22:50 - R. (Roel) Janssen
  01:22:51 - 01:22:53 - J. (Jaap) van Van Tiel
  01:22:53 - 01:23:40 - K.D.J. (Koen) Castelein
  01:23:40 - 01:23:41 - J. (Jaap) van Van Tiel
  01:23:41 - 01:23:46 - R. (Roel) Janssen
  01:23:46 - 01:24:00 - K.D.J. (Koen) Castelein
  01:24:01 - 01:24:23 - J. (Jaap) van Van Tiel
 8. 8

  Besluit

  Bij dit agendapunt zijn geen opmerkingen gemaakt.

  01:24:05 - 01:24:23 - J. (Jaap) van Van Tiel
  01:24:24 - 01:24:25 - J. (Jaap) van Van Tiel
 9. 9

  Besluit

  De voorzitter sluit de vergadering om 22.36 uur.