Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie I Ruimte & Duurzaamheid

maandag 11 september 2023

20:00 - 22:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
T.B. Juk
Toelichting

Hierbij nodigen wij u uit voor een vergadering van de raadscommissie Ruimte & Duurzaamheid op maandagavond 11 september om 20.00 uur.
De vergadering is live te volgen via RTV Hattem of via onze website: https://channel.royalcast.com/landingpage/hattem/20230911\_1/

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur.

 2. 2

  Besluit

  De agenda is ongewijzigd vastgesteld. De heer Vergunst geeft een terugblik op het Dikke Tinne festival van afgelopen zaterdag.

 3. 3

  Besluit

  De besluit- en toezeggingenlijst van 19 juni is ongewijzigd vastgesteld.

 4. 4

  Op het perceel van Hessenweg 35 in Hattem staat, achter de bestaande woning, een schuur. De initiatiefnemers willen deels op deze locatie een grondgebonden woning realiseren. Het gehele perceel heeft de bestemming 'Wonen', maar bevat alleen een bouwvlak op de locatie van de huidige woning. Daarnaast wordt in de Regels van het bestemmingsplan bepaald dat het aantal woningen niet mag toenemen. Voor uitvoering van het initiatief moet daarom het bestemmingsplan worden aangepast. Voorliggend bestemmingsplan is bedoeld om het juridisch kader te bieden voor de realisatie van een grondgebonden woning achter de bestaande woning van de Hessenweg 35 in Hattem. De nieuwe woning wordt hierna Hessenweg nummer 35a genoemd.


  De raad wordt verzocht om:
  1. In te stemmen met de Reactienota zienswijze ontwerpbestemmingsplan “Hessenweg 35a”
  2. Het bestemmingsplan “Hessenweg 35a” als vervat in de bestandenset met planidentificatie NL.IMRO.0244.bpHessenweg35A-0003, langs elektronische weg en in analoge vorm gewijzigd vast te stellen
  3. Geen exploitatieplan voor het bestemmingsplan vast te stellen omdat het kostenverhaal anderszins is verzekerd.

  Besluit

  Dit voorstel wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 25 september 2023.

 5. 5

  Voorliggend bestemmingsplan is bedoeld om het juridisch kader te bieden voor het kunnen uitvoeren van een ruimtelijk initiatief. Daarnaast biedt voorliggend bestemmingsplan de onderbouwing waarom het gewenste ruimtelijk initiatief aanvaardbaar en inpasbaar is op de door initiatiefnemer gewenste locatie. Aan de Kanaaldijk 7 in Hattem bevindt zich een (voormalig) agrarisch erf. In verband met de dijkverbreding zijn de voormalige bedrijfswoning en bijgebouwen gesloopt. De eigenaar is voornemens om ter plaatse twee nieuwe woningen te realiseren. Het voorliggende bestemmingsplan voorziet hierin middels het wijzigen van de bestemming van “Agrarisch (bebouwd)” naar “Wonen”. De omgevingsvergunning is gebaseerd op dit voorliggende bestemmingsplan.


  De raad wordt verzocht om:
  1. conform de coördinatieregeling ex artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening het bestemmingsplan “Kanaaldijk 7 te Hattem” als vervat in de bestandenset met planidentificatie NL.IMRO.0244.bpKanaaldijk7-0003, langs elektronische weg en in analoge vorm ongewijzigd vast te stellen;
   2. voor dit project af te zien van het vaststellen van een exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.2 van de Wet ruimtelijke ordening.

  Bijlagen

  Besluit

  Dit voorstel wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 25 september 2023.

 6. 6

  Bijlagen

  Besluit

  De volgende ingekomen stukken worden geagendeerd voor bespreking in een van de komende commissievergaderingen:
  1.03, 1.09 en 1.10 gecombineerd: brede discussie over duurzaamheidsinitiatieven
  1.11 juridisch planologische procedure tijdelijke huisvesting


  vragen inzake de LIS:

  • de PvdA/GroenLinks vraagt wanneer de RES weer op de agenda komt, er is al geruime tijd niets meer van vernomen;
  • de CU vraagt of de brief over de houtstook in het najaar nogmaals verzonden kan worden. Wethouder Castelein neemt dit meer naar het college maar zegt toe dat de brief dit najaar opnieuw uit zal gaan;
  • de PvdA vraagt wanneer hij antwoord krijgt op de vraag over de reden van het kappen van bomen langs de Dorpsweg. Wethouder Castelein zegt toe dat de vragen zo spoedig mogelijk worden beantwoord;
  • HattemCentraal vraagt om een een statusupdate in de volgende raadsvergadering over de bomenkap (de ingediende bezwaren en de reactie daarop). Wethouder Castelein zegt toe de stukken te bundelen en aan de raad te doen toekomen.
  • naar aanleiding van stuk 2.02 vraagt HattemCentraal naar de evaluatie van de binnenstad. Wethouder Castelein zal uitzoeken wanneer dit staat gepland. Wel geeft hij aan dat naar aanleiding van het Dikke Tinne Festival de fietsenrekken niet worden teruggeplaatst, zijnde een proef, zodat de effecten daarvan ook in de evaluatie kunnen worden meegenomen;
  • de PvdA/GroenLinks mist in stuk 1.09 een reactie op de vraag over zonnepanelen in de tuin. Wethouder Castelein meent dat dit al is gedeeld met de raad maar zoekt dit uit.
  • D66 vraagt of de nieuwe, recente porthosuitspraak inzake stikstof kan worden verwerkt nu de raadsinformatie van vóór die datum is. Wethouder Castelein geeft aan dat het stikstofdossier in continue ontwikkeling is en dat wanneer er meer duidelijkheid of nieuwe informatie is, de raad hierover zal worden geïnformeerd;
  • D66 vraagt naar aanleiding van stuk 1.14 in hoeverre er sprake is van vertraging.  Wethouder Castelein geeft aan dat het project binnen Hattem juist naar voren is gehaald en dat er derhalve geen sprake is  van vertraging.
  • D66 vraagt naar aanleiding van stuk 1.09 naar de onderbouwing van het legesbedrag. Wethouder Castelein geeft aan dat dit een dergelijke technische vraag schriftelijk moet worden ingediend.
  • D66 vraagt naar de wijze van afhandeling van een aantal specifieke gevallen. Wethouder Castelein antwoordt dat schrijvers van brieven altijd óf een uitnodiging krijgen voor een gesprek óf een schriftelijke reactie.
  • CDA vraagt of de ingekomen stuk 2.01 ook voor Hattem van toepassing is. Wethouder Castelein komt hier op terug maar afhandeling ligt in handen van college.
  • Naar aanleiding van ingekomen stuk 2.06 vraagt het CDA of de inwoners een reactie van het college hebben ontvangen en naar de voortgang. Wethouder Castelein antwoordt dat deze week de uitnodigingen naar de omwonenden van de mogelijke locaties zijn verstuurd, dat daarmee een volgende stap in het proces is gezet naar flexibele schil in onze woningmarkt. Maar deze stap betreft tevens een participatiestap, er zijn namelijk nog geen keuzes gemaakt, eerst gesprek met omwonenden op 26 en 29 september.

  Toezeggingen van het college

  Titel
  Beantwoording vragen kappen bomen Dorpsweg en status update
  informatie houtstook
 7. 7

  Besluit

  Bij dit agendapunt zijn geen opmerkingen gemaakt.

 8. 8

  Besluit

  Vanuit het college zijn geen mededelingen gedaan. De heer Borst vraagt de overige commissieleden of zij met hem het college willen oproepen om inzake het dossier De Bongerd een mediator in te schakelen teneinde de ontstane impasse te doorbreken. Door voorlopige voorziening en het daaraan gekoppelde beroep bij de Raad van State ligt deze ontwikkeling nu voor een behoorlijke periode stil. De overige raadsleden geven aan dit eerst binnen hun fractie te willen bespreken maar worstelen wel met de vraag hoe mediation past in raad van state procedure. HattemCentraal vraagt de wethouder wat de raad eventueel kan doen om het plan vlot te trekken.
  De heer Borst ziet graag voorafgaand aan de discussie in de raad dat de gevolgen van de schorsing helder worden geschetst.
  De heer Vergunst geeft aan dat vandaag middels een persbericht kenbaar is geworden dat de Wet kwaliteitsborging gefaseerd zal worden ingevoerd en dat er een knip wordt gemaakt tussen bestaande bouw en nieuwbouw. Hij vraagt zich af of het zinvol is om deze informatie aan de inwoners kenbaar te maken. Tevens vraagt hij in hoeverre dit impact heeft op de ambtelijke capaciteit.
  Wethouder Castelein geeft aan dat gekozen is om de informatie richting inwoners over de Omgevingswet te bundelen. Op de impact voor de ambtelijke capaciteit is nu nog niet zichtbaar maar zal in eerste instantie vermoedelijk niet leiden tot verlichting op ambtelijke capaciteit.
  De heer Van der Kolk vraagt naar de consequenties van de uitspraak van de Bongerd.
  Wethouder Castelein geeft aan dat de Raad van State in haar uitspraak de gemeente handreikingen meegeeft hoe het doel van de raad (zorggericht) beter kan worden geborgd. Gevolg van de uitspraak is dat de omgevingsvergunning voor de bouw nog niet kan worden aangevraagd en daarmee het plan verder schuift in de tijd. De specifieke gevolgen worden nu door initiatiefnemers onderzocht. Op dit moment wordt bekeken hoe, met handreikingen van Raad van State, borging beter plaats kan vinden.

 9. 9

  Besluit

  De voorzitter sluit de vergadering om 21.20 uur.