Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie II Samenleving & Bestuur

maandag 19 juni 2023

20:00 - 23:00
Locatie

Burgerzaal

Voorzitter
T. Keizer
Toelichting

Hierbij nodigen wij u uit voor een vergadering van de raadscommissies Samenleving & Bestuur op maandagavond 19 juni om 20.00 uur. Twee dagen na de vergadering is er een geluidsopname van de vergadering opvraagbaar. Publiek is van harte welkom om plaats te nemen in de zaal.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur.

 2. 2

  Besluit

  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 3. 3

  Besluit

  De besluiten-en toezeggingenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 4. 5

  Op 16 december 2022 heeft het Veiligheidsberaad, het overlegorgaan van de 25 voorzitters veiligheidsregio, het principebesluit genomen tot het oprichten van een Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio’s, die dekking biedt voor de aanspraken van medewerkers na dienstongevallen. De gemeenschappelijke regeling van Veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland voorziet in de mogelijkheid tot het oprichten van een privaatrechtelijke rechtspersoon. Het besluit wordt niet eerder genomen dan de raden van de deelnemende gemeenten een ontwerpbesluit is toegezonden en in de gelegenheid zijn gesteld hun wensen en bedenkingen ter kennis van het algemeen bestuur te brengen. Dit is op basis van artikel 31 a, lid 2 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

  De raad wordt verzocht om:
  1. in te stemmen met het conceptbesluit om over te gaan tot het opstellen van een Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio’s 2. bijgevoegde conceptbrief wensen en bedenkingen inzake de oprichting van de Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio’s vast te stellen en te verzenden aan de VNOG


  Besluit

  Gaat als hamerstuk naar de raad.

 5. 6

  De gemeenten Elburg, Epe, Hattem, Heerde, Nunspeet en Oldebroek, de politie Veluwe-Noord en het Openbaar Ministerie werken sinds 2012 samen aan de totstandkoming van Integrale Veiligheidsplannen voor de Noord-Veluwe. Het huidige Integraal Veiligheidsplan (IVP) is opgesteld voor de jaren 2020 -2023. Daarnaast wordt gewerkt met een jaarlijks uitvoeringsplan waarin de concrete acties die voortvloeien uit het IVP worden benoemd. In 2023 treffen we de voorbereidingen om te komen tot een nieuw Integraal Veiligheidsplan (IVP) voor de periode 2024-2027. Een eerste stap om te komen tot een nieuw IVP is het vaststellen van de prioriteiten. Op basis van actualiteiten, het Meerjarenbeleidsplan van de politie, de Veiligheidsagenda 2023-2026 en het jaarplan OM Oost Nederland wordt voorgesteld om 3 prioriteiten te hanteren in het IVP. De voorgestelde prioriteiten zijn Ondermijning, gedigitaliseerde Criminaliteit en Jeugd. Voor de uitwerking van de prioriteiten wordt een concept planning voorgesteld.

  De raad wordt verzocht om:
  1. Akkoord te gaan met de prioriteiten Ondermijning, gedigitaliseerde Criminaliteit en Jeugd voor het Integraal Veiligheidsplan 2024-2027 Veluwe Noord

  Besluit

  De heer Koop, D66, geeft aan dat hij vindt dat milieurisico's ook bij de prioriteiten horen. Burgemeester Sanderse geeft aan dat zij in gesprek zal gaan met D66 hoe dit geborgd kan worden via andere kanalen. De driehoek met de politie en het OM is hier niet uit meest geschikt gremium voor. Besluit gaat als hamerstuk naar de raad.

 6. 7

  De Regio Zwolle is een samenwerking van 22 gemeenten, 4 provincies, ondernemers, maatschappelijke organisaties en onderwijsinstellingen. Voor ligt een nieuwe meerjarige agenda, ‘Regio Zwolle stapt door’, waarin de partners vanuit het perspectief van Brede Welvaart gezamenlijke ambities hebben geformuleerd. Deze ambities zijn zowel op het gebied van Economie en arbeidsmarkt (o.a. continuering Human Capital Agenda) en anderzijds op het vlak van ruimtelijke ontwikkeling (o.a. vitale kernen en bereikbaarheid). De diverse opgaven in de actielijnen worden in de komende maanden uitgewerkt tot een tweejaren werkplan 2024-2025.

  De raad wordt verzocht om:
  1. In te stemmen met de meerjarige agenda van de Regio Zwolle ‘Regio Zwolle stapt door’ (2024-2028); 2. De basisbijdragen structureel te verwerken in de begroting 2024 en verder; 
  3. De bijdragen voor opgavegericht werken meerjarig incidenteel op te nemen in de begroting voor 2024-2027.


  Besluit

  Gaat als hamerstuk naar de raad.

  Toezeggingen van het college

  Titel
  Samenwerkingsverbanden, kaders en Stand van Zaken
 7. 8

  De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is per 1 juli 2022 aangepast. Volgens de wet moet de Gemeenschappelijke Regeling GGD NOG (GR GGD NOG) binnen twee jaar, dus uiterlijk 1 juli 2024, op enkele punten zijn aangepast.


  De raad wordt verzocht om:
  1. Kennis te nemen van de 7e wijziging van de gemeenschappelijke regeling GGD NOG. 
  2. Middels bijgevoegde zienswijze te reageren op de 7e wijziging van de gemeenschappelijke regeling GGD NOG

  Besluit

  Gaat als hamerstuk naar de raad.

 8. 9

  Het bestuursakkoord stelt de duidelijke ambitie voor de ontwikkeling van een Hattems Model voor Preventie en Zorg: ‘We introduceren een Hattems Model voor preventie en zorg: een preventieaanpak gericht op het creëren van een positieve leefomgeving, waarin jongeren gezond, veilig en kansrijk kunnen opgroeien, zonder middelengebruik. Het Hattemse Model gaat uit van de kracht van de Hattemse gemeenschap’.
  De raad wordt verzocht om:

  1. Het procesvoorstel om te komen tot een Hattems Model voor Preventie en Zorg vast te stellen;
  2. Een procesbegeleider aan te stellen uit het hiervoor beschikbaar gestelde budget voor preventieve jeugdhulp.

  Besluit

  Stuk is akkoord, maar gaat als bespreekstuk naar de raad. Niet ter bespreking, maar met een verklaring van de gehele raad. De heer J.J. Zijlstra pakt dit op, de andere partijen leveren hun input voor de verklaring voor 26 juni bij hem aan.

  Toezeggingen van het college

  Titel
  werkwijze procesbegeleider Hattems model voor preventie
 9. 10

  Besluit

  De heer Roel Jansen geeft aan dat er nog behoorlijk wat vragen open staan. Burgemeester Sanderse neemt dit mee naar het college.

 10. 11

  Besluit

  Sigrid Mulder, CDA vraagt waar het budget van het sportakkoord aan is uitgegeven. Daar komt burgemeester Sanderse schriftelijk op terug.

  Toezeggingen van het college

  Titel
  budget sportakkoord
 11. 12

  Besluit

  De voorzitter sluit de vergadering om 21.51 uur.