Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie II Samenleving & Bestuur

maandag 27 maart 2023

20:00 - 23:00
Locatie

Burgerzaal

Voorzitter
A. de Boer
Toelichting

Hierbij nodigen wij u uit voor een vergadering van de raadscommissies Samenleving & Bestuur op maandagavond 27 maart 2023 om 20.00 uur. Publiek is van harte welkom om plaats te nemen in de zaal. Een geluidsopname van de vergadering is twee werkdagen na afloop van de vergadering op te vragen bij de griffie.

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur.

 2. 2

  Op 7 november 2022 heeft de Raad de programmabegroting 2023 vastgesteld. Het college heeft in de programmabegroting aangegeven dat er in maart 2023 een voorstel aan de raad gedaan wordt om de begroting te wijzigen door daarin een aantal onderwerpen uit het bestuursakkoord op te nemen, die ten tijde van het opstellen van de begroting nog niet van een benodigd budget konden worden voorzien, maar waarvan wel duidelijk was dat de ambitie bestaat om in 2023 uitvoering te geven aan die onderwerpen. Daartoe is toen een stelpost in de begroting opgenomen.
  De raad wordt verzocht om:

  1. de programmabegroting 2023 te wijzigen door de volgende onderwerpen en bedragen daarin te verwerken:
   a. Woningmarkt; ruimer en diverser en betaalbaar aanbod van woningen voor huidige en toekomstige inwoners: 40.000,- euro;
   b. Iedereen kan oud worden in Hattem - Mentale gezondheid verbeteren, deelnemen maatschappelijk leven: 350 uren en 25.000,- euro;
   c. Vrijwilligers: 25.000,-;
   d. Afgebakende zondagsopenstelling: 150 uren en 30.000,- euro;
   e. Samenwerking met de Sportkoepel intensiveren, 40 uren en 4.000,- euro;
   f. Kleurrijk en Jezelf zijn: 400 uren en 15.000,- euro;
   g. Procesvoorstel Green Deal Hattem 100.000,- euro;
   h. Opdracht toekomstvisie gymzalen 25.000,- euro;
   i. Subsidieregeling aanjaagbudget Hanzejaar 2023 30.000,- euro.
  2. de totale financiƫle consequenties die voor 2023 een bedrag van 388.000,- euro zijn, ten laste te brengen van:
   a. de stelpost nieuw beleid voor 222.000,- euro;
   b. voor 25.000,- euro (voor 1.b.) te dekken uit de algemene reserve in relatie tot de budgetoverheveling 2022;
   c. voor 100.000,- euro te dekken vanuit de nog aan te vragen subsidie Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE) ; en
   d. voor het onderwerp afgebakende zondagsopenstelling 45.000,- euro ten laste te brengen van de algemene reserve;
   e. in de najaarsnota te rapporteren over de daadwerkelijke besteding van deze middelen; en
   f. de structurele budgettaire gevolgen te verwerken in de voorjaarsnota 2023;
  3. kennis te nemen van de onderwerpen die separaat van een budgetvoorstel zullen worden voorzien, namelijk het stadhuis en IKC 2, en het naar vermogen inzetten bij opvang van vluchtelingen en statushouders (flexwoningen);
  4. kennis te nemen van de ambities uit het bestuursakkoord die in 2023 opgepakt worden binnen de bestaande budgetten:
   a. Hattems model voor preventie en zorg;
   b. Leven lang wonen in Hattem
   c. Nieuwe tarieven toeristenbelasting
   d. Verscheidene andere onderwerpen;
  5. kennis te nemen van de indicatieve planning voor de uitwerking van de andere ambities uit het bestuursakkoord.

  Besluit

  Dit raadsvoorstel wordt als bespreekstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 17 april 2023

 3. 3

  Besluit

  De brede commissievergadering wordt afgesloten en de commissies gaan uiteen.

 4. 4

  Besluit

  De voorzitter opent de vergadering om 21.55 uur.

 5. 5

  Besluit

  De agenda is ongewijzigd vastgesteld en er zijn geen mededelingen gedaan.

 6. 6

  Besluit

  De besluiten- en toezeggingenlijst commissie S&B d.d. 20 februari 2023 wordt ongewijzigd vastgesteld.

 7. 7

  Besluit

  Annemarie v.d. Velde vertelt de commissie meer over de wachttijden in de WMO en hoe dat in Hattem is.

 8. 8

  Besluit

  Esther van Rheenen vertelt meer over het Hattems model voor preventie (drugs, drank e.d. bij jongeren)

  Toezeggingen van het college

  Titel
  Raadsvoorstel voor de zomer
 9. 10

  Besluit

  Vanuit het college zijn geen mededelingen gedaan. Geen vragen vanuit de commissie.

 10. 11

  Besluit

  Geen mededelingen en vragen.

 11. 12

  Besluit

  De voorzitter sluit de vergadering om 23.08 uur.