Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie II Samenleving & Bestuur

Brede commissie, R&D en S&B samen

maandag 15 mei 2023

20:00 - 22:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
T.B. Juk
Toelichting

Hierbij nodigen wij u uit voor een vergadering van de brede commissie op maandagavond 15 mei 2023 om 20.00 uur. Publiek is van harte welkom om plaats te nemen in de zaal. De vergadering is te volgen via:
https://channel.royalcast.com/landingpage/hattem/20230515\_2/

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De voorzitter opent de vergadering 20.00 uur.

 2. 2

  Besluit

  De vergadering begint inhoudelijk met de behandeling van de Lijst Ingekomen Stukken, punt 11. Dit i.v.m. commissieleden die nog een andere vergadering moeten bijwonen. Er zijn geen mededelingen gedaan.

 3. 3

  Besluit

  De besluiten-en toezeggingenlijst commissie R&D d.d. 27 maart 2023 wordt ongewijzigd vastgesteld.

 4. 4

  Besluit

  De besluiten-en toezeggingenlijst commissie S&B d.d. 27 maart 2023 wordt ongewijzigd vastgesteld.

 5. 5

  Bijlagen

  Besluit

  De LIS wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 5 juni 2023.

 6. 6

  In maart 2022 zijn vele inwoners uit Oekraïne op de vlucht geslagen. Ook in Nederland zijn vele vluchtelingen opgevangen. In Hattem is er ook gezocht naar opvangplekken. Die zijn gevonden bij particulieren, maar ook via gemeentelijke opvanglocaties. De kosten die voor deze opvangplekken zijn gemaakt worden vergoed vanuit het Rijk. Voor de gemeente is inzichtelijk gemaakt hoeveel kosten zijn gemaakt in 2022 en hoeveel de gemeente via de SiSa-verantwoording gecompenseerd kan krijgen vanuit het Rijk.
  De raad wordt verzocht om:
  Overwegende dat er voor de gemeente nog een forse opgave ligt in het realiseren van opvangplekken;


  Een bestemmingsreserve van € 500.000,- te vormen vanuit de landelijke Oekraïne-gelden ten
  behoeve van de toekomstige realisatie van opvangplekken

  Besluit

  Het raadsvoorstel gaat als hamerstuk naar de raadsvergadering.

  Toezeggingen van het college

  Titel
  Flexwoningen óók voor Oekraïners
 7. 7

  De VNOG heeft op 6 april 2023 de financiële documenten verzonden aan de deelnemende gemeenten. Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen hebben de deelnemende gemeenten de mogelijkheid binnen acht weken een zienswijze in te dienen op de concept programmabegroting 2024-2027. De VNOG biedt de gemeente ruimte om een zienswijze in te dienen op de concept begrotingswijziging en de concept programmabegroting voor 29 juni 2023. De jaarstukken 2021 worden ter kennisname aangeboden.
  De wet Gemeenschappelijke Regeling is gewijzigd. Dit vraagt om een aanpassing van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) VNOG. Dit leidt tevens tot een herverdeling van de gemeentelijke bijdragen.
  De raad wordt verzocht om:

  1. Kennis te nemen van de Jaarstukken 2022 van de VNOG
  2. Kennis te nemen van de concept begroting 2024 van de VNOG en te besluiten geen zienswijze in te dienen
  3. Kennis te nemen van de aangepaste Gemeenschappelijke Regeling VNOG en te besluiten geen zienswijze in te dienen
  4. Kennis te nemen van de brief Besteding BDUR-ophoging 2023

  Besluit

  ChristenUnie komt naar verwachting met een  motie vreemd over vier gemeenschappelijke regelingen waaronder deze. Na vaststelling van de motie kan dit besluit als hamerstuk worden vastgesteld, eventueel met aanpassing van het dictum.

 8. 8

  De GGD NOG heeft op 11 april 2023 de financiële documenten verzonden aan de deelnemende gemeenten, conform de Wet gemeenschappelijke regelingen hebben de deelnemende gemeenten de mogelijkheid binnen 12 weken een zienswijze in te dienen op de concept programmabegroting 2024. De GGD NOG biedt de gemeente ruimte om een zienswijze in te dienen op de concept programmabegroting voor 4 juli 2023.
  De jaarstukken 2022 worden ter kennisname aangeboden.
  De raad wordt verzocht om:
  1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2022 en de concept-programmabegroting 2024 van de GGD Noord- en Oost- Gelderland.
  2. Geen zienswijze in te dienen op de concept-programmabegroting 2024.

  Besluit

  Gaat als hamerstuk door naar de raadvergadering van 5 juni 2023.

  Toezeggingen van het college

  Titel
  Saldo schatkistrekening correct?
 9. 9

  Op 31 maart jl. heeft het bestuur van PlusOV de concept jaarrekening 2022, de kadernota 2024-2027 en de concept begroting 2024-2027 toegezonden aan het college van B&W en de gemeenteraad. In de Wet gemeenschappelijke regelingen is in artikel 35 geregeld dat de gemeenteraden een zienswijze kunnen indienen op de conceptbegroting.
  De raad wordt verzocht om:
  1. Kennis te nemen van de concept jaarrekening 2022, de kadernota 2024-2027 en de concept begroting 2024-2027;
  2. Geen zienswijze in te dienen op de concept begroting 2024-2027.

  Besluit

  Gaat als hamerstuk door naar de raadsvergadering van 5 juni 2023.

 10. 10

  Sinds 1 juli 2013 is de gemeente Hattem toegetreden tot de Omgevingsdienst Noord-Veluwe (ODNV)
  voor de basis milieutaken, later aangevuld met de melkrundveehouderijen en (asbest)sloopmeldingen.
  De ODNV heeft op 16 maart en 30 maart 2023 aan de deelnemers van de ODNV brieven gezonden met daarbij de jaarstukken 2022, de 2e  begrotingswijziging 2023 en de programmabegroting 2024 –2027 van de ODNV. De ODNV heeft deze stukken geagendeerd voor de vergadering van het Algemeen bestuur van de ODNV van 29 juni 2023. De ODNV geeft de deelnemers van de gemeenschappelijke regeling ODNV tot en met 8 juni 2023 de gelegenheid zienswijzen in te dienen.
  De raad wordt verzocht om:
  Kennis te nemen van de jaarstukken 2022, de 2e  begrotingswijziging 2023 en de programmabegroting 2024 – 2027 van de Omgevingsdienst Noord-Veluwe en daartegen geen zienswijze in te dienen.

  Besluit

  Gaat als bespreekstuk door naar de raadsvergadering van 5 juni 2023 op verzoek van ChristenUnie. Als CU na overleg besluit dat het toch een hamerstuk mag worden, dan geven zij dit door aan de griffie.

 11. 11

  Het Rijk, het IPO en de VNG hebben al in 2009 afspraken gemaakt om de kwaliteit van milieuvergunningverlening, toezicht en handhaving (hierna: VTH) te verbeteren. Onderdeel van deze afspraken was het oprichten van regionale omgevingsdiensten in 2012-2013, waarin de uitvoering van een basistakenpakket voor milieutaken werd ondergebracht. Destijds is afgesproken dat de uitvoeringsdiensten de vorm kregen van een openbaar lichaam op grond van de Wet
  gemeenschappelijke regelingen (hierna: Wgr). In 2020-2021 zijn door de Commissie Van Aartsen de gemaakte afspraken tegen het licht gehouden en zijn er een aantal adviezen voor verbeteringen gegeven hetgeen geleid heeft tot een landelijk verbetertraject.
  Daarnaast was er een traject gestart om de bestaande samenwerking tussen de Omgevingsdienst Noord-Veluwe (ODNV) en de Omgevingsdienst Veluwe IJssel (OVIJ) te evalueren. Naar aanleiding van die evaluatie is in 2022 bestuurlijk geconcludeerd dat er voldoende reden en draagvlak was om een fusietraject in te gaan. De inrichtingsfase is nu in volle gang. De Omgevingsdienst Veluwe (ODVeluwe) wordt opgericht om beter te kunnen voldoen aan de huidige én toekomstige maatschappelijke vraagstukken en opgaven.
  De raad wordt verzocht om:

  1. Kennis te nemen van het ontwerp Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Veluwe en daartegen de bijgevoegde (positieve) zienswijze in te dienen bij het college;
  2. Kennis te nemen van het “Bedrijfsplan voor een Omgevingsdienst Veluwe d.d. 8 juni 2022”, inclusief bijbehorend “Addendum bedrijfsplan met begroting ODVeluwe 2024

  Besluit

  Gaat door als hamerstuk naar de raadsvergadering van 5 juni 2023.

 12. 12

  Besluit

  De heer M. Jansen van de VVD heeft laatst vragen gesteld over bewegwijzeringsborden (toeristisch) aan het begin van de Kerkstraat, vanaf de Dorpsweg gezien. Hierop wordt niet verwezen naar het Anton Pieckmuseum. Hij vindt het gegeven antwoord nogal teleurstellend (antwoord was dat er genoeg bewegwijzering is op andere punten).  Wethouder Castelein zegt om hier opnieuw naar te kijken.
  Aanhakend hierop geeft de heer Kort aan dat de bewegwijzering op de hoek van Kerkhofstraat/Ridderstraat t.h.v. het Bakkerijmuseum het zicht wegneemt op het beeldje van Eleonora van Engeland aan de gevel aldaar. Wethouder Castelein neemt dit punt ook mee.

 13. 13

  Besluit

  Wethouder Brouwer geeft aan dat de enquête over de zondagsopenstelling niet vóór het zomerreces zal plaatsvinden zoals toegezegd, maar dat dit i.v.m. uitval van een medewerker na het zomerreces wordt.  Toezeggingen van het college

  Titel
  Opnieuw bezien toeristische bewegwijzering in het centrum
 14. 14

  Besluit

  De voorzitter sluit de vergadering om 21.57 uur.