Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

maandag 30 oktober 2023

20:00 - 21:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
M. Sanderse
Toelichting

Oproep aan de leden van de gemeenteraad
Hierbij nodig ik u uit voor een reguliere vergadering van uw raad op maandag 30 oktober. De vergadering begint om 20:00 uur in het stadhuis. In de vergadering worden onderstaande agendapunten behandeld. De vergadering is live te volgen via: RTV Hattem en via: https://channel.royalcast.com/landingpage/hattem/20230925\_1/
Hattem, 12 oktober 2023


De voorzitter,
M. Sanderse

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur.


  De voorzitter deelt mee dat de heer Van Groningen en de heer Zijlstra afwezig zijn bij deze raadsvergadering.

 2. 2

  Besluit

  De agenda en de besluitenlijst van 25 september 2023 zijn ongewijzigd vastgesteld.

 3. 3

  Mevrouw Mars van de VLMH heeft ingesproken over biodiversiteit, naar aanleiding van het maaien van bermen in het buitengebied deze week.

 4. 4

  Besluit

  Door de raadsfracties worden diverse vragen aan de leden van het college gesteld.

  Toezeggingen van het college

  Titel
  schrikdraad in APV
  vernieling bankje kerkhofdijk
  wandelpad Van Heemstralaan
 5. 5

  Over het afgelopen jaar is de balans opgemaakt over wat er is bereikt, wat daarvoor is gedaan en wat het heeft gekost. Dit resultaat is neergelegd in het jaarverslag en de jaarrekening over 2022. De jaarrekening sluit met een voordelig saldo van € 348.000 en kent ten opzichte van de begroting een nadelig verschil van € 173.900. Dit bedrag is een resultante van de over de programma’s verantwoorde uitgaven, inkomsten en verrekeningen met reserves. Een analyse op hoofdlijnen is opgenomen in de nota van aanbieding.


  De raad wordt verzocht om:
  Het jaarverslag en de jaarrekening 2022 vast te stellen;
  Het gerealiseerde resultaat van € 348.000 voordelig te verrekenen met: 
  - de algemene reserve voor een toevoeging van € 110.000, zijnde het saldo van de budgetoverheveling naar 2023;
   - de algemene reserve voor een toevoeging van € 192.000, zijnde de in 2023 te bestemmen energietoeslag aan huishoudens;
   - de bestemmingsreserve die is gevormd voor de aanleg van de afslag A28 ten behoeve van het H2O bedrijventerrein voor een toevoeging van € 384.000 en
   - de algemene reserve voor een onttrekking van € 338.000 als gevolg van de afboeking van de zwembadvordering

  Besluit

  1. Het jaarverslag en de jaarrekening 2022 vast te stellen;
  2. Het gerealiseerde resultaat van € 348.000 voordelig te verrekenen met:
  • de algemene reserve voor een toevoeging van € 110.000, zijnde het saldo van de budgetoverheveling naar 2023;
  • de algemene reserve voor een toevoeging van € 192.000, zijnde de in 2023 te bestemmen energietoeslag aan huishoudens;
  • de bestemmingsreserve die is gevormd voor de aanleg van de afslag A28 ten behoeve van het H2O bedrijventerrein voor een toevoeging van € 384.000 en
  • de algemene reserve voor een onttrekking van € 338.000 als gevolg van de afboeking van de zwembadvordering
 6. 6

  Vanaf boekjaar 2023 neemt het college een rechtmatigheidsverantwoording op in de jaarrekening. Deze verantwoording is een standaardmodel dat bij wet is vastgelegd en het geeft inzicht in hoeverre de gemeente rechtmatig heeft gehandeld. Waar de accountant voorheen een oordeel vormde over de getrouwheid én rechtmatigheid van de jaarverslaggeving, beperkt de accountant zich met de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording uitsluitend over het getrouwe beeld van de jaarrekening, en toetst daarbij ook of de rechtmatigheidsverantwoording dat is. Als gevolg van de verschuiving van de verantwoordelijkheid voor de rechtmatigheidsverantwoording naar het college moet het financieel beleid van de gemeente geactualiseerd worden.\


  De raad wordt verzocht om:
  De Controle verordening gemeente Hattem 2023 vast te stellen; 
  De Controle verordening gemeente Hattem 2010 in te trekken;
   De Financiële verordening gemeente Hattem 2023 vast te stellen; 
  De Financiële verordening gemeente Hattem 2019 in te trekken;
   De nota Rechtmatigheidsverantwoording 2023 vast te stellen;
   De nota Misbruik en Oneigenlijk gebruik 2023 vast te stellen;
  Het normenkader 2023 vast te stellen.

  Besluit

  1. De Controle verordening gemeente Hattem 2023 vast te stellen;
  2. De Controle verordening gemeente Hattem 2010 in te trekken;
  3. De Financiële verordening gemeente Hattem 2023 vast te stellen;
  4. De Financiële verordening gemeente Hattem 2019 in te trekken;
  5. De nota Rechtmatigheidsverantwoording 2023 vast te stellen;
  6. De nota Misbruik en Oneigenlijk gebruik 2023 vast te stellen;
  7. Het normenkader 2023 vast te stellen.

 7. 7

  Sinds de oprichting van regionale omgevingsdiensten in 2012/2013 werken de Omgevingsdienst Noord-Veluwe (hierna: ODNV) en Omgevingsdienst Veluwe IJssel (hierna: OVIJ) samen. Over deze samenwerking is aan de hand van een onderzoeksrapport bestuurlijk geconcludeerd dat er voldoende reden en draagvlak was om een fusietraject in te gaan. Ondertussen zijn de (in 2009) landelijk gemaakte afspraken op het gebied van milieuvergunningverlening, toezicht en handhaving tegen het licht gehouden door de Commissie van Aartsen. Een kritisch rapport leidde tot een landelijk verbetertraject; het Interbestuurlijk Programma Versterking stelsel Vergunningen Toezicht en Handhaving (hierna: IBP). Deze ontwikkeling heeft beide omgevingsdiensten gesterkt in de eigen ambitie om te willen fuseren.


  De raad wordt verzocht om:
  1. Het college toestemming te verlenen de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Veluwe aan te gaan 2. De huidige Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noord-Veluwe op te heffen met ingangsdatum 1 januari 2024.

  Besluit

  1. Het college toestemming te verlenen de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Veluwe aan te gaan
  2. De huidige Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noord-Veluwe op te heffen met ingangsdatum 1 januari 2024.

 8. 8

  De gemeente Hattem heeft in 2013 een Bodemfunctiekaart vastgesteld. De bodemfunctiekaart geeft de gewenste bodemkwaliteit binnen de gemeente aan (ambitiekwaliteit) en is gekoppeld aan functie en gebruik van het gebied. Naar verwachting zal op 1 januari 2024 de omgevingswet in werking treden. Binnen de omgevingswet worden verantwoordelijkheid van de bodem van de provincie overgedragen aan de gemeente. Daarom moet de bodemfunctiekaart van de gemeente, voordat de Omgevingswet van kracht wordt, geactualiseerd worden. Dit wordt in opdracht van de gemeente door de ODNV (omgevingsdienst Noord Veluwe) met een Bodemnota en een Bodemkwaliteitskaart in regionaal verband (Noord-Veluwe) opgesteld. Tot deze regio behoren de gemeenten Ermelo, Putten, Harderwijk, Nunspeet, Elburg, Oldebroek, Hattem en Heerde.


  De raad wordt verzocht om:
  • de nota bodembeheer (bijlage 1) en de bodemkwaliteitskaart (bijlage 2) vast te stellen; 
  • het erkennen van bodemkwaliteitskaarten van andere gemeenten, aanpassen van het beleid als gevolg van wijzigingen in wet- en regelgeving te delegeren aan het college.

  Besluit

  1.de nota bodembeheer (bijlage 1) en de bodemkwaliteitskaart (bijlage 2) vast te stellen;
  2. het erkennen van bodemkwaliteitskaarten van andere gemeenten, aanpassen van het beleid als gevolg van wijzigingen in wet- en regelgeving te delegeren aan het college.

 9. 9

  De heren Koop en Kort nemen afscheid als commissielid van D66.

 10. 11

  Er zijn een tweetal moties vreemd ingediend
  - motie glyfocaat
  - motie opnemen kapvergunning APV

  Besluiten

  De motie vreemd aan de orde van de dag "De natuur die je niet kapot maakt hoef je later niet te herstellen" is besproken. De motie is in stemming gebracht en met 14 stemmen voor aangenomen.

  De motie vreemd aan de orde van de dag "kapvergunning APV" is besproken. De motie is in stemming gebracht en unaniem aangenomen.

  Moties

  Titel
  Kapvergunning APV
  Motie De natuur die je niet kapot maakt, hoef je later niet te herstellen (glyfocaat)

  Toezeggingen van het college

  Titel
  Glyfocaat
  Update stand van zaken groenvisie
 11. 12

  De voorzitter sluit de vergadering om 21.30 uur.