Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

maandag 18 december 2023

20:00 - 22:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
M. Sanderse
Toelichting

Oproep aan de leden van de gemeenteraad
Hierbij nodig ik u uit voor een reguliere vergadering van uw raad op maandag 18 december. De vergadering begint om 20:00 uur in het stadhuis. In de vergadering worden onderstaande agendapunten behandeld. De vergadering is live te volgen via: RTV Hattem en via: https://channel.royalcast.com/landingpage/hattem/20230925\_1/
Hattem, 12 december


De voorzitter,
M. Sanderse

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Vaststellen agenda
 3. 3

  Mogelijkheid om de weergave van genomen besluiten te corrigeren.

 4. 4
  Spreekrecht voor inwoners
 5. 5

  Toezeggingen van het college

  Titel
  Vragenhalfuurtje - Huisvestingsverordening
  Vragenhalfuurtje - Stand van zaken Visit Hattem
 6. 6

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden (14)

  Bijlagen

  Toezeggingen van het college

  Titel
  Lijst ingekomen stukken - uitkomst contact met pachter grond bij Apeldoornseweg
 7. 7
  Hamerstukken
 8. 7.a

  De VV Hattem heeft op 18 november 2023 een aanvraag ingediend voor een geldlening op grond van de Beleidsnotitie verstrekking geldleningen sportverenigingen (verder: beleidsnotitie). De aanvraag is ingediend ten behoeve van de vervanging van de toplaag van het kunstgrasveld. Gezien de economische levensduur van de toplaag heeft VV Hattem een lening gevraagd met een looptijd van 10 jaar. Op 28 november jl. heeft het college het principebesluit genomen dat zij voornemens zijn om VV Hattem een lening toe te kennen van € 100.000 onder voorwaarde dat: De raad gehoord wordt over dit voornemen alvorens een definitief besluit genomen kan worden. In hetzelfde besluit heeft het college ook besloten om aan de raad voor te stellen om VV Hattem goed te keuren als partij om een geldlening aan te verstrekken.
  De raad wordt verzocht om:
   1. Voetbalvereniging Hattem goed te keuren als partij om een geldlening aan te verstrekken conform artikel 15 lid 3 van de Financiële verordening gemeente Hattem 2019; 
  2. Geen wensen of bedenkingen aan het college mee te geven op het voorgenomen besluit om aan Voetbalvereniging Hattem een geldlening ter hoogte van €100.000 te verstrekken

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden (14)
 9. 7.b

  Op 1 januari 2023 is de Wet versterking decentrale rekenkamers in werking getreden met een overgangstermijn van een jaar. Dit betekent dat alle gemeenten uiterlijk 1 januari 2024 een onafhankelijke rekenkamer moeten hebben. Een rekenkamerfunctie of een rekenkamercommissie is niet meer mogelijk. De huidige rekenkamercommissies van de gemeenten Elburg, Hattem, Nunspeet, Oldebroek en Putten werken momenteel samen door middel van een zogeheten personele unie, bestaande uit een externe voorzitter en twee externe leden.
  De raad wordt verzocht om:
  1. De Verordening gemeentelijke rekenkamer Hattem 2024 vast te stellen.
  2. De vaste vergadervergoeding voor de voorzitter en de leden van de rekenkamer vast te stellen.
  3. De voorzitter en twee leden van de gemeentelijke rekenkamer te benoemen.
  4. Het lid en het plaatsvervangende lid van de klankbordgroep rekenkamer te benoemen.
  5. In te stemmen met de samenwerkingsovereenkomst rekenkamer.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden (14)

  Besluit

  De voorzitter en de twee leden hebben de eed/belofte afgelegd.

 10. 7.c

  Op grond van de statuten van Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle (OOZ) moeten de gemeenteraden van Zwolle, Dalfsen, Ommen en Hattem instemmen met de benoeming van leden van de Raad van Toezicht van OOZ. Met dit voorstel wordt de raad gevraagd om in te stemmen met de voordracht tot herbenoeming van twee kandidaten.


  De raad wordt verzocht om:
  In te stemmen met de voordracht tot herbenoeming van twee leden van de raad van toezicht van Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden (14)
 11. 7.d

  Als de Kop van de Veluwe werken we al geruime tijd samen. Eén van de adviezen van de verkenners was om als Kop van de Veluwe gezamenlijk actief te participeren in de Regio Zwolle. De Kop van de Veluwe gemeenten hebben daar actie op gezet en in 2020 verscheen de Investeringsagenda Kop van de Veluwe. Deze agenda had als focus om uitvoeringskracht te geven aan de agenda van de Regio Zwolle en de verbinding te versterken met de provincie Gelderland. Samen werken aan die agenda heeft een sterke bijdrage geleverd aan de samenwerking in ons gebied en de verankering van de Kop van de Veluwe in de Regio Zwolle. In 2022 volgde de Gebiedsverkenning, waarin de Kop van de Veluwe de ruimtelijke opgaven voor ons gebied onderzocht en de kansen en mogelijkheden om die in gezamenlijkheid op te pakken heeft verkend.
  De raad wordt verzocht om:
  1. in te stemmen met de Samenwerkingsagenda Kop van de Veluwe 2024-2028.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden (14)
 12. 7.e

  Ter voorbereiding op de besluitvorming in de gemeenteraad worden raadsvoorstellen behandeld in hiertoe ingestelde raadscommissies.
  In de raad vertegenwoordigde fracties mogen maximaal drie niet-raadsleden voordragen om hun fractie als commissielid te vertegenwoordigen in deze commissievergaderingen. 
  D66 heeft momenteel één persoon actief als commissielid en daarmee ruimte voor het voordragen van een extra persoon als commissielid.  De raad wordt verzocht om:


  1. Martin Slot aan te wijzen als commissielid namens D66.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden (14)

  Besluit

  Dhr. Slot heeft de belofte afgelegd.

 13. 8
  APV wijzigingen
 14. 8.a

  Stemuitslag

  voor 7%
  tegen 93%
  voor
  Raadsleden (1)
  tegen
  Raadsleden (13)

  Amendementen

  Titel
  Amendement APV wijzigingen - Bijzondere bomen beschermen conform Groenstructuurvisie
 15. 8.b

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden (14)

  Amendementen

  Titel
  Amendement APV - Extra waarborging bij uiterlijk aanzien van uitritten
 16. 8.c

  Voor een goede uitvoering van de gemeentelijke taken is het noodzakelijk dat de gemeente beschikt over een APV die aansluit bij de landelijke wet- en regelgeving en de lokale situatie.


  De raad wordt verzocht om:
  De verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Hattem 2021 vast te stellen

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden (14)

  Toezeggingen van het college

  Titel
  Belastingverordeningen waaronder de legesverordening - overzicht van stappen bij invoering Omgevingswet
 17. 9
  Belastingverordeningen waaronder de legesverordening
 18. 9.a

  Besluiten

  Het amendement is ingetrokken.

  ingetrokken

  Amendementen

  Titel
  Amendement Legesverordening 2024 - verlaging tarief voor een eerste overleg Omgevingswet
 19. 9.b

  Met het vaststellen van de begroting 2024 door uw raad op 6 november 2023 zijn de uitgangspunten bekend om de tarieven van de gemeentelijke belastingen en heffingen voor het jaar 2024 te laten vaststellen. Om deze verschillende tarieven te effectueren dienen de betreffende gemeentelijke belastingverordeningen van 2023 te worden ingetrokken en vervolgens te worden bepaald voor belastingjaar 2024. De wijzigingen van de tarieven zijn in de nieuwe verordeningen verwerkt.


  De raad wordt verzocht om:
  De Legesverordening 2024 en de verordeningen Onroerende-zaakbelastingen 2024, Reinigingsrechten 2024, Rioolheffing 2024, Begrafenisrechten 2024, , Precariobelasting 2024, Toeristenbelasting 2024, Watertoeristenbelasting 2024, Woonforensenbelasting 2024 en Reclamebelasting 2024 vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden (14)

  Bijlagen

 20. 10

  Stemuitslag

  voor 71%
  tegen 29%
  voor
  Raadsleden (10)
  tegen
  Raadsleden (4)

  Moties

  Titel
  Motie aanhoudende schrijnende situatie Ter Apel
 21. 11
  Sluiting