Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

Begrotingsraad

maandag 6 november 2023

19:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
M. Sanderse
Toelichting

Oproep aan de leden van de gemeenteraad
Hierbij nodig ik u uit voor de begrotingsvergadering van uw raad op maandag 6 november 2023. De vergadering begint om 19:00 uur in het stadhuis. In de vergadering worden onderstaande agendapunten behandeld. De vergadering is live te volgen via: RTV Hattem en via: https://channel.royalcast.com/landingpage/hattem/20231106_1/
Hattem, 25 oktober 2023


De voorzitter,
M. Sanderse

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  De voorzitter opent de vergadering om 19.00 uur. De voorzitter meldt dat de heer C.R. van Groningen wegens ziekte niet meer aanwezig is omdat hem wegens ziekte tijdelijk ontslag is verleend.

 2. 2

  Besluit

  Er hebben zich geen inwoners gemeld.

 3. 3
  Toelating en beëdiging Roel Janssen (PvdAGroenLinks) als tijdelijk raadslid
 4. 3.a

  De heren J.J. Zijlstra, E. Kleinpenning en A.G. Borst aan te wijzen als commissielid van de commissie onderzoek geloofsbrieven

  Besluit

  De heren J.J. Zijlstra, E. Kleinpenning en A.G. Borst worden benoemd als commissielid van de commissie onderzoek geloofsbrieven.

 5. 3.b

  De heer C.R. (Chris) van Groningen heeft de voorzitter van de raad gevraagd hem tijdelijk ontslag als raadslid in verband met ziekte te verlenen. Het ontslag is door de voorzitter van de raad verleend conform artikel X10 van de Kieswet. Hierop volgt als nieuw toe te laten raadslid: de heer R.J. (Roel) Janssen.
  De heer Janssen is gelet op de bepalingen in de Kieswet degene die namens PvdA/GroenLinks de plaats mag innemen van raadslid de heer Van Groningen.


  De raad wordt voorgesteld:
  1. De heer R.J Janssen toe te laten tot de raad als raadslid voor PvdA/GroenLinks als tijdelijk vervanger van de heer C.R. van Groningen;

  Besluit

  De heer R.J. Janssen toe te laten als tot de raad als raadslid voor PvdA/GroenLinks als tijdelijk vervanger van de heer C.R. van Groningen.

 6. 3.c
  Afleggen van de belofte door dhr. R.J. Janssen
 7. 4
  Programmabegroting 2024
 8. 4.b
  Reactie van het college op de algemene beschouwingen
 9. 4.c
  Politiek debat - eerste termijn
 10. 4.d
  Reactie van het college
 11. 4.e
  Politiek debat - tweede termijn
 12. 4.f
  Reactie van het college op de tweede termijn
 13. 4.g
  Besluitvorming over het raadsvoorstel Programmabegroting 2024
 14. 4.g.1

  Besluit

  Dit amendement is aangehouden

  Amendementen

  Titel
  Amendement: scenario verbouwing stadhuis
 15. 4.g.2

  Besluit

  Dit amendement is unaniem aanvaard

  Amendementen

  Titel
  Amendement: temporiseren infrastructurele projecten
 16. 4.g.3

  Besluit

  Dit amendement is verworpen.

  Amendementen

  Titel
  Amendement: Premature OZB verhoging
 17. 4.g.4

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie CU (4), Fractie D66 (1), Fractie HattemCentraal (3), Fractie PVDA/GroenLinks (3), Fractie VVD (1), Lijst Borst (1)

  Besluit

  1. de voorliggende Programmabegroting 2024 met de daarbij behorende toelichtingen en staten vast te stellen conform de betreffende onderwerpen;
  2. de bij de voorliggende begroting behorende 1e begrotingswijziging vast te stellen; en
  3. de exploitatiesaldi te verrekenen met de algemene reserve.

  Stemverklaringen:
  Teun Juk (CDA): “we hebben even overwogen, voor of tegen. Uiteindelijk is het geworden: wij stemmen vóór vaststelling van de programmabegroting 2024 sec en we zijn tegen het meerjarenperspectief zoals dat is voorgesteld in het document.”
  Gina Guldenaar (HattemCentraal): “HattemCentraal stemt vóór de programmabegroting 2024 en tegen de meerjarenbegroting in perspectief.”
  Erik Kleinpenning (VVD): “voor de VVD geldt hetzelfde”.
  Andre Borst (fractie Borst): “voor mij geldt ook hetzelfde”.

 18. 4.h
  Besluitvorming over moties
 19. 4.h.1

  Nu de wethouder de toezegging heeft gedaan om met andere gemeenten in overleg te treden over het opstellen van een soortenmanagementplan, hebben de indieners de motie staande de vergadering ingetrokken.

  Besluit

  Deze motie is ingetrokken

  Moties

  Titel
  Motie isolatie woningen

  Toezeggingen van het college

  Titel
  onderzoek soortenmanagementplan
 20. 4.h.2

  na de toezegging door wethouder Brouwer dat zij onderzoek zal doen naar de tarieven van begraafplaatsen bij andere gemeenten en daar later op terug zal komen, wordt de motie door de indieners staande de vergadering ingetrokken.

  Besluit

  Deze motie is ingetrokken.

  Moties

  Titel
  motie kostendekkendheid begraafplaats

  Toezeggingen van het college

  Titel
  onderzoek kostendekkendheid begraafplaats
 21. 4.h.3

  Deze motie is aangehouden.

  Moties

  Titel
  motie jongeren woningbouwlocaties
 22. 4.h.4

  Stemuitslag

  voor 47%
  tegen 53%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie HattemCentraal (3), Fractie VVD (1), Lijst Borst (1)
  tegen
  Fractie CU (4), Fractie D66 (1), Fractie PVDA/GroenLinks (3)

  Besluit

  Deze motie is verworpen

  Moties

  Titel
  motie kaderstellen
 23. 4.h.5

  Stemuitslag

  voor 47%
  tegen 53%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie HattemCentraal (3), Fractie VVD (1), Lijst Borst (1)
  tegen
  Fractie CU (4), Fractie D66 (1), Fractie PVDA/GroenLinks (3)

  Moties

  Titel
  motie onderwijsvisie
 24. 4.h.6

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie CU (4), Fractie D66 (1), Fractie HattemCentraal (3), Fractie PVDA/GroenLinks (3), Fractie VVD (1), Lijst Borst (1)

  Moties

  Titel
  motie Apeldoornseweg en Nieuweweg
 25. 5

  De heer Kleinpenning geeft aan dat hij de vergadering redelijk rommelig vindt verlopen en vraagt aandacht voor een volgende keer daar over na te denken.

 26. 6

  De Gemeentewet schrijft de functie en de aanwezigheid van een griffer voor. In verband met het vertrek van mevrouw Westhoff per 15 november 2023 wordt met de aanwijzing van de heer Winters de functie van griffier vanaf 1 november 2023 op tijdelijke basis ingevuld.


  De raad besluit om:


  1. De heer mr. G.A.J. (Göran) Winters, geboren 28 januari 1974 te Zutphen met ingang van 1 november 2023 aan te wijzen als (interim-) griffier voor de duur van zes maanden voor 36 uur per week.

  Besluit

  De heer mr. G.A.J. (Goran) Winters, geboren 28 januari 1974 te Zutphen met ingang van 1 november 2023 aan te wijzen als (interim-)griffier voor de duur van zes maanden voor 36 uur per week.

 27. 7

  De voorzitter sluit de vergadering om 23.55 uur.