Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

maandag 17 april 2023

20:00 - 22:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
M. Sanderse
Toelichting

Oproep aan de leden van de gemeenteraad
Hierbij nodig ik u uit voor een reguliere vergadering van uw raad op maandag 17 april 2023. De vergadering begint om 20:00 uur in het stadhuis. In de vergadering worden onderstaande agendapunten behandeld. De vergadering is live te volgen via: RTV Hattem en via: https://channel.royalcast.com/landingpage/hattem/20230417\_1/
Hattem,29 maart 2023


De voorzitter,
M. Sanderse

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur.

  De voorzitter deelt mee dat wethouder Brouwer en de heer Klaassen afwezig zijn bij deze raadsvergadering.

 2. 2

  Besluit

  De agenda wordt gewijzigd vastgesteld: agendapunt 9 (motie vreemd Kappen met kappen) wordt als agendapunt 4.2 geagendeerd.
  De besluitenlijst van 13 maart 2013 wordt ongewijzigd vastgesteld.

  De motie vreemd Kappen met kappen is vanuit de vorige raadsvergadering doorgeschoven naar deze vergadering en wordt daarom naar voren geplaatst.

 3. 3

  De heer S. Zwart spreekt in namens de initiatiefgroep 'Burgerberaad Klimaat Hattem'

  Besluit

  De heer Zwart heeft ingesproken namens de initiatiefgroep Burgerberaad Klimaat Hattem, zijn inspreekbijdrage is als bijlage bij de raadsagenda gevoegd.

 4. 4.1

  Besluit

  Door de raadsfracties worden diverse vragen aan de leden van het college gesteld.

  Toezeggingen van het college

  Titel
  Behandeling beroep Raad van State bestemmingsplan woonzorgzone
  update bomenlijst
 5. 4.2

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (1), Fractie CU (4), Fractie D66 (1), Fractie HattemCentraal (3), Fractie PVDA/GroenLinks (3), Fractie VVD (1), Lijst Borst (1)

  Besluit

  Tijdens dit agendapunt is de motie vreemd aan de orde van de dag 'kappen met kappen' besproken. De motie is in stemming gebracht.

  De tekst van de motie wordt gewijzigd:
  is van mening dat:
  8. in het kapbeleid in de breedste zin gekeken moet worden hoe herplanting kan of wordt gerealiseerd, rekening houdend met de molenbiotoop in de gemeente Hattem, en bij de publicatie van vergunningen helder moet worden aangegeven wat de reden van kappen is.

 6. 5

  Het herbenoemingsraadsbesluit van 13 maart 2023 van mevrouw mr. L.M.T. Otten, de heer mr. E.F. van der Goot en de heer mr. N.J. Arends (leden commissie bezwaarschriften) bevat helaas een typefout: bij de einddatum van de herbenoemingsperiode van de heer Van der Goot stond 1 april 2026, dat moet, net als bij de 2 anderen, 1 april 2027 zijn. Dat wordt met het wijzigingsraadsbesluit rechtgetrokken.

  Besluit

  1. Het herbenoemingsbesluit van 13 maart 2023 in te trekken.
  2. Mevrouw mr. L.M.T. Otten te herbenoemen tot lid van de commissie bezwaarschriften voor de periode van 4 jaren (1 april 2023 tot 1 april 2027);
  3. De heer mr. N.J. Arends te herbenoemen tot lid van de commissie bezwaarschriften voor de periode van 4 jaren (1 april 2023 tot 1 april 2027);
  4. De heer E.F. van der Goot te herbenoemen tot lid van de commissie bezwaarschriften voor de periode van 4 jaren (1 april 2023 tot 1 april 2027).

 7. 6

  Bijlagen

  Besluit

  de ingekomen stukken overeenkomstig het voorstel af te doen.

 8. 7

  De energieproblematiek heeft veel gevolgen voor maatschappelijke organisaties, de cultuursector en sportverenigingen in de gemeente Hattem. Omdat de gevolgen zo hoog zijn, heeft het college samen met de raad onderzocht hoe gekomen kan worden tot steunmaatregelen voor de maatschappelijke instellingen in de gemeente Hattem. Er ligt nu een voorstel voor om de instellingen eenmalig financieel te ondersteunen.
  De raad wordt verzocht om:
  1. in te stemmen met het pakket aan steunmaatregelen energieproblematiek maatschappelijke instellingen zoals verwoord in de bijbehorende memo;
  2. de daarvoor direct benodigde middelen ter grootte van € 245.000 beschikbaar te stellen;
  3. de begroting te wijzigen bij de Voorjaarsnota 2023.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (1), Fractie CU (4), Fractie D66 (1), Fractie HattemCentraal (3), Fractie PVDA/GroenLinks (3), Fractie VVD (1), Lijst Borst (1)

  Besluit

  1. in te stemmen met het pakket aan steunmaatregelen energieproblematiek maatschappelijke instellingen zoals verwoord in de bijbehorende memo;
  2. de daarvoor direct benodigde middelen ter grootte van € 245.000 beschikbaar te stellen;
  3. de begroting te wijzigen bij de Voorjaarsnota 2023.

  Stemverklaring HattemCentraal


  Wij kunnen instemmen, maar HattemCentraal had dit voorstel graag breder/anders gezien. O.a. duurzaamheidssamenwerking met langdurig/duurzaam effect. Nu alleen één op één doorzetten van middelen. Verder hadden wij méér middelen beschikbaar willen stellen aan de verenigingen, en een andere verdeelsleutel. Zodat verenigingen/instellingen die eigen investeringen in duurzaamheid hebben gedaan gelijk worden behandeld.

 9. 8

  Op 7 november 2022 heeft de Raad de programmabegroting 2023 vastgesteld. Het college heeft in de programmabegroting aangegeven dat er in maart 2023 een voorstel aan de raad gedaan wordt om de begroting te wijzigen door daarin een aantal onderwerpen uit het bestuursakkoord op te nemen, die ten tijde van het opstellen van de begroting nog niet van een benodigd budget konden worden voorzien, maar waarvan wel duidelijk was dat de ambitie bestaat om in 2023 uitvoering te geven aan die onderwerpen. Daartoe is toen een stelpost in de begroting opgenomen.
  De raad wordt verzocht om:

  1. de programmabegroting 2023 te wijzigen door de volgende onderwerpen en bedragen daarin te verwerken:
   a. Woningmarkt; ruimer en diverser en betaalbaar aanbod van woningen voor huidige en toekomstige inwoners: 40.000,- euro;
   b. Iedereen kan oud worden in Hattem - Mentale gezondheid verbeteren, deelnemen maatschappelijk leven: 350 uren en 25.000,- euro;
   c. Vrijwilligers: 25.000,-;
   d. Afgebakende zondagsopenstelling: 150 uren en 30.000,- euro;
   e. Samenwerking met de Sportkoepel intensiveren, 40 uren en 4.000,- euro;
   f. Kleurrijk en Jezelf zijn: 400 uren en 15.000,- euro;
   g. Procesvoorstel Green Deal Hattem 100.000,- euro;
   h. Opdracht toekomstvisie gymzalen 25.000,- euro;
   i. Subsidieregeling aanjaagbudget Hanzejaar 2023 30.000,- euro.
  2. de totale financiële consequenties die voor 2023 een bedrag van 388.000,- euro zijn, ten laste te brengen van:
   a. de stelpost nieuw beleid voor 222.000,- euro;
   b. voor 25.000,- euro (voor 1.b.) te dekken uit de algemene reserve in relatie tot de budgetoverheveling 2022;
   c. voor 100.000,- euro te dekken vanuit de nog aan te vragen subsidie Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE) ; en
   d. voor het onderwerp afgebakende zondagsopenstelling 45.000,- euro ten laste te brengen van de algemene reserve;
   e. in de najaarsnota te rapporteren over de daadwerkelijke besteding van deze middelen.
  3. kennis te nemen van de onderwerpen die separaat van een budgetvoorstel zullen worden voorzien, namelijk het stadhuis en IKC 2, en het naar vermogen inzetten bij opvang van vluchtelingen en statushouders (flexwoningen);
  4. kennis te nemen van de ambities uit het bestuursakkoord die in 2023 opgepakt worden binnen de bestaande budgetten:
   a. Hattems model voor preventie en zorg;
   b. Leven lang wonen in Hattem
   c. Nieuwe tarieven toeristenbelasting
   d. Verscheidene andere onderwerpen;
  5. kennis te nemen van de indicatieve planning voor de uitwerking van de andere ambities uit het bestuursakkoord.

  Stemuitslag

  voor 57%
  tegen 43%
  voor
  Fractie CU (4), Fractie D66 (1), Fractie PVDA/GroenLinks (3)
  tegen
  Fractie CDA (1), Fractie HattemCentraal (3), Fractie VVD (1), Lijst Borst (1)

  Besluit

  1. de programmabegroting 2023 te wijzigen door de volgende onderwerpen en bedragen daarin te verwerken:
   a. Woningmarkt; ruimer en diverser en betaalbaar aanbod van woningen voor huidige en toekomstige inwoners: 40.000,- euro;
   b. Iedereen kan oud worden in Hattem - Mentale gezondheid verbeteren, deelnemen maatschappelijk leven: 350 uren en 25.000,- euro;
   c. Vrijwilligers: 25.000,-;
   d. Afgebakende zondagsopenstelling: 150 uren en 30.000,- euro;
   e. Samenwerking met de Sportkoepel intensiveren, 40 uren en 4.000,- euro;
   f. Kleurrijk en Jezelf zijn: 400 uren en 15.000,- euro;
   g. Procesvoorstel Green Deal Hattem 100.000,- euro;
   h. Opdracht toekomstvisie gymzalen 25.000,- euro;
   i. Subsidieregeling aanjaagbudget Hanzejaar 2023 30.000,- euro.
  2. de totale financiële consequenties die voor 2023 een bedrag van 388.000,- euro zijn, ten laste te brengen van:
   a. de stelpost nieuw beleid voor 222.000,- euro;
   b. voor 25.000,- euro (voor 1.b.) te dekken uit de algemene reserve in relatie tot de budgetoverheveling 2022;
   c. voor 100.000,- euro te dekken vanuit de nog aan te vragen subsidie Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE) ; en
   d. voor het onderwerp afgebakende zondagsopenstelling 45.000,- euro ten laste te brengen van de algemene reserve;
   e. in de najaarsnota te rapporteren over de daadwerkelijke besteding van deze middelen.
  3. kennis te nemen van de onderwerpen die separaat van een budgetvoorstel zullen worden voorzien, namelijk het stadhuis en IKC 2, en het naar vermogen inzetten bij opvang van vluchtelingen en statushouders (flexwoningen);
  4. kennis te nemen van de ambities uit het bestuursakkoord die in 2023 opgepakt worden binnen de bestaande budgetten:
   a. Hattems model voor preventie en zorg;
   b. Leven lang wonen in Hattem
   c. Nieuwe tarieven toeristenbelasting
   d. Verscheidene andere onderwerpen;
  5. kennis te nemen van de indicatieve planning voor de uitwerking van de andere ambities uit het bestuursakkoord.

  stemverklaringen CDA, HattemCentraal en Fractie Borst


  CDA - Het CDA stemt tegen het voorstel omdat er niet op ene juiste wijze invulling wordt gegeven aan het budgetrecht van de raad.
  HattemCentraal - HattemCentraal stemt tegen het voorstel omdat hieruit blijkt dat keuzes maken moeilijk is.
  Fractie Borst - is tegen het voorstel omdat het een voortzetting is van de oude bestuurscultuur terwijl dit amendement juist was gericht op het aangaan van een gesprek.

  Amendementen

  Titel
  Amendement uitwerking bestuursakkoord
 10. 9

 11. 10

  De voorzitter sluit de vergadering om 22.27 uur.