Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

maandag 27 november 2023

20:00 - 22:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
M. Sanderse
Toelichting

Oproep aan de leden van de gemeenteraad
Hierbij nodig ik u uit voor een reguliere vergadering van uw raad op maandag 27 november 2023. De vergadering begint om 20:00 uur in het stadhuis. In de vergadering worden onderstaande agendapunten behandeld. De vergadering is live te volgen via deze website en via: RTV Hattem en via: https://channel.royalcast.com/landingpage/hattem/20231127\_1/.
Hattem, 15 november 2023.


De voorzitter,
M. Sanderse

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2

 3. 3

  Mevrouw Smits over Lijst Ingekomen Stukken, brief 2.03

 4. 4

  Toezeggingen van het college

  Titel
  Communicatie richting inwoners over OV
  Terugplaatsen prullenbakken Noordwal
 5. 5

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie CU (4), Fractie D66 (1), Fractie HattemCentraal (3), Fractie PVDA/GroenLinks (3), Fractie VVD (1), Lijst Borst (1)

  Bijlagen

 6. 6
  Hamerstukken
 7. 6.a

  Gelet op artikel 2.1.3 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015; Overwegende dat de verordening maatschappelijke ondersteuning Hattem 2022 geactualiseerd moet worden onder andere aan de hand van nieuwe jurisprudentie; 
  De raad wordt verzocht om:
   De verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Hattem 2024 vast te stellen en in werking te laten treden op 1 januari 2024, onder intrekking van de Verordening Wmo gemeente Hattem 2022.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie CU (4), Fractie D66 (1), Fractie HattemCentraal (3), Fractie PVDA/GroenLinks (3), Fractie VVD (1), Lijst Borst (1)
 8. 6.b

  De raad van Hattem heeft een Auditcommissie ingesteld. Deze commissie heeft tot doel een aanspreekpunt te zijn voor de accountant en afstemmingsoverleggen met hem te voeren. De commissie heeft als aandachtsgebied alle activiteiten die van belang zijn voor een goede beheersing van de gemeente op het gebied van rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid binnen het kader van de kaderstellende en controlerende verantwoordelijkheid van de raad. De auditcommissie bestaat uit maximaal zes raads- en/of commissieleden. Na het vertrek als commissielid van Erik Kort is er ruimte om een ander (zesde) lid aan te wijzen. De heren Erwin Kwakkel (D66) en André Borst (fractie Borst) hebben kenbaar gemaakt graag lid te willen worden.
  De raad wordt verzocht om:
  1. In afwijking van het in artikel 4 lid 1 van de Verordening op de auditcommissie vastgelegde maximum aantal van zes leden ook het aanwijzen van zeven leden toe te staan.
  2. De raadsleden Erwin Kwakkel en André Borst aan te wijzen als leden van de Auditcommissie.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie CU (4), Fractie D66 (1), Fractie HattemCentraal (3), Fractie PVDA/GroenLinks (3), Fractie VVD (1), Lijst Borst (1)
 9. 7

  Het college biedt de raad tweemaal per jaar een rapportage aan over de realisatie van de begroting. Momenteel ligt de Najaarsnota 2023 ter vaststelling door de raad voor. De najaarsnota is in principe het laatste bijstellingsmoment in de aanloop naar de jaarrekening en beperkt zich tot incidentele maatregelen. De structurele maatregelen zijn meegenomen in begrotingsvoorbereiding 2024.


  De raad wordt verzocht om:
  1. de Najaarsnota 2023 vast te stellen;
  2. het incidentele negatieve saldo over het begrotingsjaar van € 319.000,- te verrekenen met de algemene reserve.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie CU (4), Fractie D66 (1), Fractie HattemCentraal (3), Fractie PVDA/GroenLinks (3), Fractie VVD (1), Lijst Borst (1)
 10. 8

  Het algemeen bestuur (AB) van de GGD NOG legt de concept bestuursagenda 2023-2027 aan de gemeente raad voor. In de Bestuursagenda formuleert het AB de thema’s op het vlak van publieke gezondheid waarmee gemeenten en GGD NOG de komende vier jaar aan de slag gaan. De conceptBestuurs-agenda is opgesteld aan de hand van input van een bijeenkomst met wethouders en ambtenaren op 26 januari 2023, meerdere gesprekken met wethouders en ambtenaren en de bespreking van het concept in de AB-vergaderingen op 6 april en 6 juli 2023.De raad kan een zienswijze op de concept-Bestuursagenda indienen tot 30 november 2023.


  De raad wordt verzocht om:
  1. Geen zienswijze in te dienen over de Bestuursagenda 2023-2027; 
  2. De conceptbrief te versturen aan de GGD NOG

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie CU (4), Fractie D66 (1), Fractie HattemCentraal (3), Fractie PVDA/GroenLinks (3), Fractie VVD (1), Lijst Borst (1)
 11. 9
  Sluiting