Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

maandag 5 juni 2023

20:00 - 22:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
M. Sanderse
Toelichting

Oproep aan de leden van de gemeenteraad
Hierbij nodig ik u uit voor een reguliere vergadering van uw raad op maandag 5 juni 2023. De vergadering begint om 20:00 uur in het stadhuis. In de vergadering worden onderstaande agendapunten behandeld. De vergadering is live te volgen via: RTV Hattem en via: https://channel.royalcast.com/landingpage/hattem/20230605\_1/
Hattem, 24 mei 2023
De voorzitter,
M. Sanderse

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De voorzitter opent de vergadering om 20.05 uur.

 2. 2

  Besluit

  De agenda en de besluitenlijst van 17 april 2023 zijn ongewijzigd vastgesteld met dien verstande dat het onderwerp van agendapunt 6 wordt gewijzigd in 'bestemmingsreserve gemeenschappelijke regelingen'.

 3. 3

  Besluit

  Er hebben zich geen insprekers gemeld.

 4. 4

  Besluit

  Door de raadsfracties worden diverse vragen aan het college gesteld.

  Toezeggingen van het college

  Titel
  inrichting gebied ondergrondse parkeergarage
  Parkeren bij de sportvelden
  Vleermuizenonderzoek in relatie tot sloop pand Nieuweweg
 5. 5

  Bijlagen

  Besluit

  de ingekomen stukken overeenkomstig het voorstel af te doen

 6. 6

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie CU (4), Fractie D66 (1), Fractie HattemCentraal (3), Fractie PVDA/GroenLinks (3), Fractie VVD (1), Lijst Borst (1)

  Besluit

  Tijdens dit agendapunt is de motie vreemd aan de orde van de dag 'bestemmingsreserve gemeenschappelijke regelingen' besproken. De motie is in stemming gebracht en unaniem aangenomen.  Met de motie wordt het college verzocht om
  Bij de behandeling van een begroting of resultaten van elke gemeenschappelijke regeling:
  - als bestuurder in het betreffende algemene of dagelijkse bestuur blijvend te benoemen om (bestemmings)reserves niet te vormen en het budgetrecht aan de deelnemende gemeenten is;
  - het college, indien een (bestemmings)reserve of positief resultaat van toepassing is, de raad voorstelt een zienswijze in te dienen met het dringende verzoek om de (bestemmings)reserve niet te vormen maar een positief resultaat terug te laten vloeien aan de deelnemende gemeenten;
  - deze motie te delen met de raden en colleges van alle deelnemende gemeentes, waar Hattem als deelnemer in gemeenschappelijke regelingen vertegenwoordigd is en alle verbonden partijen met als doel het draagvlak van deze begrotingsmethodiek te maximaliseren.

  Moties

  Titel
  Motie bestemmingsreserve gemeenschappelijke regelingen
 7. 7

  De VNOG heeft op 6 april 2023 de financiële documenten verzonden aan de deelnemende gemeenten. Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen hebben de deelnemende gemeenten de mogelijkheid binnen acht weken een zienswijze in te dienen op de concept programmabegroting 2024-2027. De VNOG biedt de gemeente ruimte om een zienswijze in te dienen op de concept begrotingswijziging en de concept programmabegroting voor 29 juni 2023. De jaarstukken 2021 worden ter kennisname aangeboden.
  De wet Gemeenschappelijke Regeling is gewijzigd. Dit vraagt om een aanpassing van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) VNOG. Dit leidt tevens tot een herverdeling van de gemeentelijke bijdragen.
  De raad wordt verzocht om:

  1. Kennis te nemen van de Jaarstukken 2022 van de VNOG
  2. Kennis te nemen van de concept begroting 2024 van de VNOG en te besluiten geen zienswijze in te dienen
  3. Kennis te nemen van de aangepaste Gemeenschappelijke Regeling VNOG en te besluiten geen zienswijze in te dienen
  4. Kennis te nemen van de brief Besteding BDUR-ophoging 2023

  Besluit

  1. Kennis te nemen van de Jaarstukken 2022 van de VNOG
  2. Kennis te nemen van de concept begroting 2024 van de VNOG en te besluiten geen zienswijze in te dienen
  3. Kennis te nemen van de aangepaste Gemeenschappelijke Regeling VNOG en te besluiten geen zienswijze in te dienen
  4. Kennis te nemen van de brief Besteding BDUR-ophoging 2023
 8. 8

  Op 31 maart jl. heeft het bestuur van PlusOV de concept jaarrekening 2022, de kadernota 2024-2027 en de concept begroting 2024-2027 toegezonden aan het college van B&W en de gemeenteraad. In de Wet gemeenschappelijke regelingen is in artikel 35 geregeld dat de gemeenteraden een zienswijze kunnen indienen op de conceptbegroting.
  De raad wordt verzocht om:
  1. Kennis te nemen van de concept jaarrekening 2022, de kadernota 2024-2027 en de concept begroting 2024-2027;
  2. Geen zienswijze in te dienen op de concept begroting 2024-2027.

  Besluit

  1. Kennis te nemen van de concept jaarrekening 2022, de kadernota 2024-2027 en de concept begroting 2024-2027;
  2. Geen zienswijze in te dienen op de concept begroting 2024-2027.

 9. 9

  De GGD NOG heeft op 11 april 2023 de financiële documenten verzonden aan de deelnemende gemeenten, conform de Wet gemeenschappelijke regelingen hebben de deelnemende gemeenten de mogelijkheid binnen 12 weken een zienswijze in te dienen op de concept programmabegroting 2024. De GGD NOG biedt de gemeente ruimte om een zienswijze in te dienen op de concept programmabegroting voor 4 juli 2023.
  De jaarstukken 2022 worden ter kennisname aangeboden.
  De raad wordt verzocht om:
  1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2022 en de concept-programmabegroting 2024 van de GGD Noord- en Oost- Gelderland.
  2. Geen zienswijze in te dienen op de concept-programmabegroting 2024.

  Besluit

  1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2022 en de concept-programmabegroting 2024 van de GGD Noord- en Oost- Gelderland.
  2. Geen zienswijze in te dienen op de concept-programmabegroting 2024.

 10. 10

  Sinds 1 juli 2013 is de gemeente Hattem toegetreden tot de Omgevingsdienst Noord-Veluwe (ODNV)
  voor de basis milieutaken, later aangevuld met de melkrundveehouderijen en (asbest)sloopmeldingen.
  De ODNV heeft op 16 maart en 30 maart 2023 aan de deelnemers van de ODNV brieven gezonden met daarbij de jaarstukken 2022, de 2e  begrotingswijziging 2023 en de programmabegroting 2024 –2027 van de ODNV. De ODNV heeft deze stukken geagendeerd voor de vergadering van het Algemeen bestuur van de ODNV van 29 juni 2023. De ODNV geeft de deelnemers van de gemeenschappelijke regeling ODNV tot en met 8 juni 2023 de gelegenheid zienswijzen in te dienen.
  De raad wordt verzocht om:
  Kennis te nemen van de jaarstukken 2022, de 2e  begrotingswijziging 2023 en de programmabegroting 2024 – 2027 van de Omgevingsdienst Noord-Veluwe en daartegen geen zienswijze in te dienen.

  Besluit

  1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2022, de 2e begrotingswijziging 2023 en de programmabegroting 2024 – 2027 van de Omgevingsdienst Noord-Veluwe; en 
  2. daartegen geen zienswijze in te dienen.

 11. 11

  Het Rijk, het IPO en de VNG hebben al in 2009 afspraken gemaakt om de kwaliteit van milieuvergunningverlening, toezicht en handhaving (hierna: VTH) te verbeteren. Onderdeel van deze afspraken was het oprichten van regionale omgevingsdiensten in 2012-2013, waarin de uitvoering van een basistakenpakket voor milieutaken werd ondergebracht. Destijds is afgesproken dat de uitvoeringsdiensten de vorm kregen van een openbaar lichaam op grond van de Wet
  gemeenschappelijke regelingen (hierna: Wgr). In 2020-2021 zijn door de Commissie Van Aartsen de gemaakte afspraken tegen het licht gehouden en zijn er een aantal adviezen voor verbeteringen gegeven hetgeen geleid heeft tot een landelijk verbetertraject.
  Daarnaast was er een traject gestart om de bestaande samenwerking tussen de Omgevingsdienst Noord-Veluwe (ODNV) en de Omgevingsdienst Veluwe IJssel (OVIJ) te evalueren. Naar aanleiding van die evaluatie is in 2022 bestuurlijk geconcludeerd dat er voldoende reden en draagvlak was om een fusietraject in te gaan. De inrichtingsfase is nu in volle gang. De Omgevingsdienst Veluwe (ODVeluwe) wordt opgericht om beter te kunnen voldoen aan de huidige én toekomstige maatschappelijke vraagstukken en opgaven.
  De raad wordt verzocht om:

  1. Kennis te nemen van het ontwerp Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Veluwe en daartegen de bijgevoegde (positieve) zienswijze in te dienen bij het college;
  2. Kennis te nemen van het “Bedrijfsplan voor een Omgevingsdienst Veluwe d.d. 8 juni 2022”, inclusief bijbehorend “Addendum bedrijfsplan met begroting ODVeluwe 2024

  Besluit

  1. Kennis te nemen van het ontwerp Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Veluwe en daartegen de bijgevoegde (positieve) zienswijze in te dienen bij het college;
  2. Kennis te nemen van het “Bedrijfsplan voor een Omgevingsdienst Veluwe d.d. 8 juni 2022”, inclusief bijbehorend “Addendum bedrijfsplan met begroting ODVeluwe 2024
 12. 12

  In maart 2022 zijn vele inwoners uit Oekraïne op de vlucht geslagen. Ook in Nederland zijn vele vluchtelingen opgevangen. In Hattem is er ook gezocht naar opvangplekken. Die zijn gevonden bij particulieren, maar ook via gemeentelijke opvanglocaties. De kosten die voor deze opvangplekken zijn gemaakt worden vergoed vanuit het Rijk. Voor de gemeente is inzichtelijk gemaakt hoeveel kosten zijn gemaakt in 2022 en hoeveel de gemeente via de SiSa-verantwoording gecompenseerd kan krijgen vanuit het Rijk.
  De raad wordt verzocht om:
  Overwegende dat er voor de gemeente nog een forse opgave ligt in het realiseren van opvangplekken;


  Een bestemmingsreserve van € 500.000,- te vormen vanuit de landelijke Oekraïne-gelden ten
  behoeve van de toekomstige realisatie van opvangplekken

  Besluit

  Overwegende dat er voor de gemeente nog een forse opgave ligt in het realiseren van opvangplekken;
  Een bestemmingsreserve van € 500.000,- te vormen vanuit de landelijke Oekraïne-gelden ten behoeve van de toekomstige realisatie van opvangplekken

 13. 13

  De rekenkamercommissies van de gemeenten Elburg, Hattem, Nunspeet, Oldebroek en Putten werken samen: de samenstelling van de commissies is gelijk en de onderzoeken worden zo veel mogelijk gezamenlijk gedaan. De rekenkamercommissies worden onder­steund door een ambtelijk secretaris. Voor de gemeente Hattem is dat de griffier. Hoewel het vijf afzonderlijke rekenkamercommissies zijn, wordt in de praktijk vaak gesproken over 'de rekenkamercommissie'.
  De rekenkamercommissie bestaat uit drie leden: een voorzitter en 2 leden. De raad benoemt de leden van de rekenkamercommissie voor een periode van vier jaar (artikel 3 Verordening rekenkamercommissie).

  Per 1 maart 2023 verliep de eerste zittingstermijn van 4 jaar van mevrouw Ö. Durmus, lid van de rekenkamercommissie. Mevrouw Durmus heeft aangegeven geen gebruik te maken van verlenging met een tweede zittingstermijn. De daardoor ontstane vacature is opengesteld en na een zorgvuldige sollicitatieprocedure wordt de heer Bergshoef voorgedragen als commissielid.
  De raad wordt verzocht om:
  1. De heer drs. M.M. (Michel) Bergshoef met ingang van 1 juni 2023 te benoemen als lid van de rekenkamercommissie Hattem voor de duur van vier jaar.


  Besluit

  1. De heer drs. M.M. (Michel) Bergshoef met ingang van 1 juni 2023 te benoemen als lid van de rekenkamercommissie Hattem voor de duur van vier jaar.

 14. 14

  De besluitvorming voor de gemeenteraad is – omdat dit wettelijk vereist is - opgeknipt in twee raadsbesluiten.

  • Eén raadsbesluit voor het Chw bestemmingsplan buitengebied en de beleidsregel Afwegingskader en onderliggende documenten.
  • Een tweede raadsbesluit specifiek voor de toepassing van de Interimwet Stad en Milieubenadering.
  Daarnaast dient er met 2 reactienota's te worden ingestemd, de eerdere versie is namelijk nog niet eerder aan de raad aangeboden.
  De raad wordt verzocht om:
  Raadsbesluit I:
  1. in te stemmen met de beide Reactienota’s Zienswijzen Chw bestemmingsplan Buitengebied;
  2. het Chw bestemmingsplan Buitengebied, als vervat in de bestandenset met planidentificatie NL.IMRO.0244.bpChwBuitengebied-0003, gewijzigd vast te stellen met inachtneming van de aanpassingen van de regels, bijlage bij de regels en de verbeelding zoals verwoord in de beide “Reactienota’s zienswijzen Chw bestemmingsplan
  Buitengebied”;
  3. ten aanzien van de Beleidsregel Afwegingskader Buitengebied Hattem d.d. 26 april 2023:
  a) in te stemmen met deel 1 (beleidsregel, Ruimtelijk Afwegingskader) van de Beleidsregel Afwegingskader Buitengebied Hattem d.d. 26 april 2023;
  b) deel 2 (welstand, Ruimtelijk kwaliteit) van de Beleidsregel Afwegingskader Buitengebied Hattem d.d. 26 april 2023 vast te stellen;
  4. als hogere grenswaarden voor de geluidbelasting door het wegverkeer, de in Hoofdstuk 6 van de regels van het Chw bestemmingsplan Buitengebied opgenomen waarden vast te stellen;
  5. kennis te nemen van het planMER van 4 maart 2021, het advies van de Commissie m.e.r. van 3 december 2021 en de aanvulling van 26 januari 2022;
  6. voor het Chw bestemmingsplan Buitengebied geen exploitatieplan vast te stellen;
  7. de welstandsnota gemeente Hattem, te laten vervallen voor het gebied waarvoor het Chw bestemmingsplan Buitengebied met dit besluit wordt vastgesteld;
  8. vast te stellen dat op het Chw bestemmingsplan Buitengebied de Crisis- en herstelwet van toepassing is.
  Raadsbesluit II:
  9. op basis van de Interimwet stad en milieubenadering, hogere grenswaarden ingevolge artikel 1c, lid 2 van de Wet geluidhinder voor het Chw bestemmingsplan Buitengebied Hattem vast te stellen

  Stemuitslag

  voor 73%
  tegen 27%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie CU (4), Fractie D66 (1), Fractie PVDA/GroenLinks (3), Fractie VVD (1)
  tegen
  Fractie HattemCentraal (3), Lijst Borst (1)

  Bijlagen

  Besluit

  Raadsbesluit I:
  1. in te stemmen met de beide Reactienota’s Zienswijzen Chw bestemmingsplan Buitengebied;
  2. het Chw bestemmingsplan Buitengebied, als vervat in de bestandenset met planidentificatie NL.IMRO.0244.bpChwBuitengebied-0003, gewijzigd vast te stellen met inachtneming van de aanpassingen van de regels, bijlage bij de regels en de verbeelding zoals verwoord in de beide “Reactienota’s zienswijzen Chw bestemmingsplan
  Buitengebied”;
  3. ten aanzien van de Beleidsregel Afwegingskader Buitengebied Hattem d.d. 26 april 2023:
  a) in te stemmen met deel 1 (beleidsregel, Ruimtelijk Afwegingskader) van de Beleidsregel Afwegingskader Buitengebied Hattem d.d. 26 april 2023;
  b) deel 2 (welstand, Ruimtelijk kwaliteit) van de Beleidsregel Afwegingskader Buitengebied Hattem d.d. 26 april 2023 vast te stellen;
  4. als hogere grenswaarden voor de geluidbelasting door het wegverkeer, de in Hoofdstuk 6 van de regels van het Chw bestemmingsplan Buitengebied opgenomen waarden vast te stellen;
  5. kennis te nemen van het planMER van 4 maart 2021, het advies van de Commissie m.e.r. van 3 december 2021 en de aanvulling van 26 januari 2022;
  6. voor het Chw bestemmingsplan Buitengebied geen exploitatieplan vast te stellen;
  7. de welstandsnota gemeente Hattem, te laten vervallen voor het gebied waarvoor het Chw bestemmingsplan Buitengebied met dit besluit wordt vastgesteld;
  8. vast te stellen dat op het Chw bestemmingsplan Buitengebied de Crisis- en herstelwet van toepassing is.
  Raadsbesluit II:
  9. op basis van de Interimwet stad en milieubenadering, hogere grenswaarden ingevolge artikel 1c, lid 2 van de Wet geluidhinder voor het Chw bestemmingsplan Buitengebied Hattem vast te stellen

  Stemverklaringen:
  HattemCentraal - G.J.T. Guldenaar
  HattemCentraal wil een leefomgeving leefbaarheid en natuur zeker van het buitengebied waaronder inwoners en toekomstige generatie blijven koesteren en beschermen. Daar zitten wij als HattemCentraal voor. 
  Laten we samen streven naar een betere aanpak van besluitvormingsprocessen, de belangen van alle betrokkenen respecteren en waarbij transparantie en consistentie voorop staan, te komen tot een omgevingsplan waarbij het toekomstige initiatieven en besluiten in het buitengebied een goed doordacht en zorgvuldig proces wordt doorlopen waarbij we kunnen bouwen aan een Hattem waarin iedereen zich gehoord en betrokken voelt. Als aan deze randvoorwaarden is gedaan voorzitter, dan pas kan Hattemcentraal een weloverwogen besluit nemen op het besluit wat nu voorligt kunnen wij dat niet. 

  CDA - L.M. Klaassen
  We twijfelen over dit bestemmingsplan. Het voelt voor ons als 49/51 procent. Ten eerste een brede woonvraag in Hattem waar ons inziens niet aan gaat worden voldaan, ten tweede de vermenging tussen de rol van de raad en het college over initiatieven wat onduidelijkheid schept, en ten derde de ons inziens juridische onzekerheid die dit laatste wellicht meebrengt. Aan de andere kant zijn eerdere wijzigingen van onze fractie verwerkt, en er komt een onderzoek naar woningbouwlocaties. Er zijn zoveel jongeren, ouderen en mensen met een zorgvraag die wachten op een woning. Omdat onze motie is aangenomen en er daarom ons inziens uitzicht is voor die doelgroepen stemmen wij – zij het met pijn en moeite - met het raadsvoorstel in.

  Amendementen

  Titel
  Amendement bestemmingsplan buitengebied (initiatief 11)
  Amendement bestemmingsplan buitengebied (initiatief 14)
  Amendement bestemmingsplan buitengebied (initiatief 34)
  Amendement bestemmingsplan buitengebied (initiatief 47 en 49)
  Amendement bestemmingsplan buitengebied nieuwe ruimtelijke initiatieven

  Moties

  Titel
  Motie actualiseren ruimtelijk kader
  Motie nader onderzoek uitbreidingslocaties opgaven volkshuisvesting
 15. 15

  Besluit

  De voorzitter sluit de vergadering om 23.25 uur.