Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

maandag 25 september 2023

20:00 - 22:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
M. Sanderse
Toelichting

Oproep aan de leden van de gemeenteraad
Hierbij nodig ik u uit voor een reguliere vergadering van uw raad op maandag 25 september. De vergadering begint om 20:00 uur in het stadhuis. In de vergadering worden onderstaande agendapunten behandeld. De vergadering is live te volgen via: RTV Hattem en via: https://channel.royalcast.com/landingpage/hattem/20230925\_1/
Hattem, 14 september


De voorzitter,
M. Sanderse

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur.

 2. 2

  Besluit

  De agenda en de besluitenlijst van de vorige vergadering d.d. 10 juli 2023 wordt ongewijzigd vastgesteld.

  De voorzitter deelt mee dat de heer Van Groningen (PvdAGroenLinks) niet aanwezig is.

 3. 3

  De heer Zwart spreekt in namens de Initiatiefgroep Burgerberaad Hattem
  Mevrouw Mars spreekt in namens de Vereniging Landschap en Milieu Hattem

 4. 4

  De raadsfracties stellen diverse vragen aan de leden van het college.

  Toezeggingen van het college

  Titel
  kosten fietsenrekken
 5. 5

  Mevrouw Koortens is gelet op de bepalingen in de Kieswet degene die namens HattemCentraal de plaats mag en wenst in te nemen van raadslid de heer A. de Boer, die zijn raadslidmaatschap bij brief van 27 juli 2023 heeft opgezegd.


  De raad wordt verzocht om:
  1. Mevrouw P. (Koortens) toe te laten tot de raad als raadslid voor HattemCentraal
  2. Het raadslidmaatschap van de heer A. de Boer te beëindigen
  De heer De Groot is gelet op de bepalingen in de Kieswet degene die namens HattemCentraal de plaats mag en wenst in te nemen van raadslid de heer Hogeweg, die zijn raadslidmaatschap bij brief van 7 september 2023 heeft opgezegd.


  De raad wordt verzocht om:
  1. De heer S. (Sander) de Groot toe te laten tot de raad als raadslid voor HattemCentraal;
  2. Het raadslidmaatschap van de heer F.N. (Frank Nico) Hogeweg te beëindigen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie CU (4), Fractie D66 (1), Fractie HattemCentraal (3), Fractie PVDA/GroenLinks (2), Fractie VVD (1), Lijst Borst (1)

  Besluit

  1. Mevrouw P. (Koortens) toe te laten tot de raad als raadslid voor HattemCentraal
  2. Het raadslidmaatschap van de heer A. de Boer te beëindigen


  1. De heer S. (Sander) de Groot toe te laten tot de raad als raadslid voor HattemCentraal;
  2. Het raadslidmaatschap van de heer F.N. (Frank Nico) Hogeweg te beëindigen.

 6. 6

  Anne-Marije Wilting neemt afscheid, zij was commissielid voor het CDA
  Klaas van Dieren wordt benoemd als commissielid voor HattemCentraal, hij vervangt Pascalle Koortens die nu raadslid is geworden

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie CU (4), Fractie D66 (1), Fractie HattemCentraal (3), Fractie PVDA/GroenLinks (2), Fractie VVD (1), Lijst Borst (1)

  Besluit

  Met ingang van 25 september 2023 de heer K. (roepnaam: Klaas) van Dieren aan te wijzen als commissielid namens de HattemCentraal-fractie. De aanwijzingsperiode loopt van 25 september 2023 tot en met het einde van de zittingsperiode van de raad.

 7. 7

  De raad van Hattem heeft een Auditcommissie ingesteld. De commissie heeft tot doel een aanspreekpunt te zijn voor de accountant en met de accountant afstemmingsoverleggen te voeren. De commissie heeft als aandachtsgebied alle activiteiten die van belang zijn voor een goede beheersing van de gemeente op het gebied van rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid binnen het kader van de kaderstellende en controlerende verantwoordelijkheid van de raad. Op dit moment is de heer Kleinpenning (VVD) aangewezen als lid van de auditcommissie. De heer Kleinpenning heeft het verzoek gedaan zich in de auditcommissie te laten vervangen door het commissielid mevrouw J.M. (Jenny) van Eck – Davies (VVD).


  De raad wordt verzocht om:
  Mevrouw J.M. (Jenny) van Eck – Davies (VVD) aan te wijzen als lid van de Auditcommissie.


  Daarnaast is op dit moment is de A. de Boer (HattemCentraal) aangewezen als lid van de auditcommissie. De heer De Boer heeft zijn raadslidmaatschap opgezegd. HattemCentraal heeft vervolgens verzocht om mevrouw G.J.T. Guldenaar de opengevallen plaats van de heer A. de Boer in de auditcommissie in te laten nemen.


  De raad wordt verzocht om:
  mevrouw G.J.T. Guldenaar (HattemCentraal) aan te wijzen als lid van de Auditcommissie.

  Besluit

  Mevrouw J.M. (Jenny) van Eck – Davies (VVD) aan te wijzen als lid van de Auditcommissie.
  mevrouw G.J.T. Guldenaar (HattemCentraal) aan te wijzen als lid van de Auditcommissie.

 8. 8

  Op het perceel van Hessenweg 35 in Hattem staat, achter de bestaande woning, een schuur. De initiatiefnemers willen deels op deze locatie een grondgebonden woning realiseren. Het gehele perceel heeft de bestemming 'Wonen', maar bevat alleen een bouwvlak op de locatie van de huidige woning. Daarnaast wordt in de Regels van het bestemmingsplan bepaald dat het aantal woningen niet mag toenemen. Voor uitvoering van het initiatief moet daarom het bestemmingsplan worden aangepast. Voorliggend bestemmingsplan is bedoeld om het juridisch kader te bieden voor de realisatie van een grondgebonden woning achter de bestaande woning van de Hessenweg 35 in Hattem. De nieuwe woning wordt hierna Hessenweg nummer 35a genoemd.


  De raad wordt verzocht om:
  1. In te stemmen met de Reactienota zienswijze ontwerpbestemmingsplan “Hessenweg 35a”
  2. Het bestemmingsplan “Hessenweg 35a” als vervat in de bestandenset met planidentificatie NL.IMRO.0244.bpHessenweg35A-0003, langs elektronische weg en in analoge vorm gewijzigd vast te stellen
  3. Geen exploitatieplan voor het bestemmingsplan vast te stellen omdat het kostenverhaal anderszins is verzekerd.

  Stemuitslag

  voor 93%
  tegen 7%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie CU (4), Fractie D66 (1), Fractie HattemCentraal (3), Fractie PVDA/GroenLinks (2), Fractie VVD (1)
  tegen
  Lijst Borst (1)

  Besluit

  1. In te stemmen met de Reactienota zienswijze ontwerpbestemmingsplan “Hessenweg 35a”
  2. Het bestemmingsplan “Hessenweg 35a” als vervat in de bestandenset met planidentificatie NL.IMRO.0244.bpHessenweg35A-0003, langs elektronische weg en in analoge vorm gewijzigd vast te stellen
  3. Geen exploitatieplan voor het bestemmingsplan vast te stellen omdat het kostenverhaal anderszins is verzekerd.

 9. 9

  Voorliggend bestemmingsplan is bedoeld om het juridisch kader te bieden voor het kunnen uitvoeren van een ruimtelijk initiatief. Daarnaast biedt voorliggend bestemmingsplan de onderbouwing waarom het gewenste ruimtelijk initiatief aanvaardbaar en inpasbaar is op de door initiatiefnemer gewenste locatie. Aan de Kanaaldijk 7 in Hattem bevindt zich een (voormalig) agrarisch erf. In verband met de dijkverbreding zijn de voormalige bedrijfswoning en bijgebouwen gesloopt. De eigenaar is voornemens om ter plaatse twee nieuwe woningen te realiseren. Het voorliggende bestemmingsplan voorziet hierin middels het wijzigen van de bestemming van “Agrarisch (bebouwd)” naar “Wonen”. De omgevingsvergunning is gebaseerd op dit voorliggende bestemmingsplan.


  De raad wordt verzocht om:
  1. conform de coördinatieregeling ex artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening het bestemmingsplan “Kanaaldijk 7 te Hattem” als vervat in de bestandenset met planidentificatie NL.IMRO.0244.bpKanaaldijk7-0003, langs elektronische weg en in analoge vorm ongewijzigd vast te stellen;
   2. voor dit project af te zien van het vaststellen van een exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.2 van de Wet ruimtelijke ordening.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie CU (4), Fractie D66 (1), Fractie HattemCentraal (3), Fractie PVDA/GroenLinks (2), Fractie VVD (1), Lijst Borst (1)

  Bijlagen

  Besluit

  1. conform de coördinatieregeling ex artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening het bestemmingsplan “Kanaaldijk 7 te Hattem” als vervat in de bestandenset met planidentificatie NL.IMRO.0244.bpKanaaldijk7-0003, langs elektronische weg en in analoge vorm ongewijzigd vast te stellen;
  2. voor dit project af te zien van het vaststellen van een exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.2 van de Wet ruimtelijke ordening.

 10. 10

  De Sportvereniging Hatto-Heim heeft op 6 juni 2023 een aanvraag ingediend voor een geldlening op grond van de Beleidsnotitie verstrekking geldleningen sportverenigingen (verder: beleidsnotitie). De aanvraag is ingediend ten behoeve van de nieuwbouw van kleedkamers. Gezien de economische levensduur van de nieuw te bouwen kleedkamers heeft Sportvereniging Hatto-Heim om een lening gevraagd met een looptijd van 30 jaar.
  De raad wordt verzocht om:
  1. Sportvereniging Hatto-Heim goed te keuren als partij om een geldlening aan te verstrekken conform artikel 15 lid 3 van de Financiële verordening gemeente Hattem 2019;
  2. Geen wensen of bedenkingen aan het college mee te geven op het voorgenomen besluit om aan Sportvereniging Hatto-Heim een geldlening ter hoogte van €250.000 te verstrekken.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie CU (4), Fractie D66 (1), Fractie HattemCentraal (3), Fractie PVDA/GroenLinks (2), Fractie VVD (1), Lijst Borst (1)

  Besluit

  1. Sportvereniging Hatto-Heim goed te keuren als partij om een geldlening aan te verstrekken conform artikel 15 lid 3 van de Financiële verordening gemeente Hattem 2019;
  2. Geen wensen of bedenkingen aan het college mee te geven op het voorgenomen besluit om aan Sportvereniging Hatto-Heim een geldlening ter hoogte van €250.000 te verstrekken.

 11. 11

  Stemuitslag

  voor 29%
  tegen 71%
  voor
  Fractie HattemCentraal (3), Lijst Borst (1)
  tegen
  Fractie CDA (2), Fractie CU (4), Fractie D66 (1), Fractie PVDA/GroenLinks (2), Fractie VVD (1)

  Besluit

  Tijdens dit agendapunt is de motie vreemd aan de orde van de dag 'Behoud bomen Dorpsweg Hattem' besproken. De motie is in stemming gebracht en met 4 stemmen tegen en 10 stemmen voor verworpen.

 12. 12

  Bijlagen

  Besluit

  De ingekomen stukken, met uitzondering van de stukken die in de commissie vergadering zijn geagendeerd (1.03, 1.09, 1.10, 1.11)  overeenkomstig het voorstel af te doen.

 13. 13

  Besluit

  De voorzitter sluit de vergadering om 23.14 uur.