Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

maandag 10 juli 2023

20:00 - 22:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
M. Sanderse
Toelichting

Oproep aan de leden van de gemeenteraad
Hierbij nodig ik u uit voor een reguliere vergadering van uw raad op maandag 10 juli. De vergadering begint om 20:00 uur in het stadhuis. In de vergadering worden onderstaande agendapunten behandeld. De vergadering is live te volgen via: RTV Hattem en via: https://channel.royalcast.com/landingpage/hattem/20230710\_1/.
Hattem, 28 juni 2023


De voorzitter,
M. Sanderse

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en deelt mee dat de heer J. van Tiel (PvdA/GroenLinks) afwezig is.

 2. 2

  Besluit

  De agenda en de besluitenlijst van 5 juni 2023 zijn ongewijzigd vastgesteld.

 3. 3

  Mevrouw P. Mars spreekt namens de VLMH in op het onderwerp: zonneveld vuilstort

  Besluit

  Mevrouw P. Mars spreekt in namens de VLMH op het onderwerp: zonneveld vuilstort

 4. 4

  Besluit

  De raadsfracties stellen diverse vragen aan de leden van het college.

  Toezeggingen:

  1. Wethouder Castelein zegt toe uit te zoeken wat er is gecommuniceerd over het moment van oplevering bestrating 3e Walsteeg en of er een tijdelijke oplossing plaats kan vinden tot het moment van definitieve inrichting.
  2. Wethouder Brouwer zegt toe schriftelijk terug te komen op de vraag of de te verwijderen bomen langs de Dorpsweg mogelijk verplaatst kunnen worden en op de vraag wat er gebeurt met hout dat gekapt wordt (houtopbrengst).

  Toezeggingen van het college

  Titel
  bestrating 3e Walsteeg
  bomenkap
 5. 5

  Bijlagen

  Besluit

  De ingekomen stukken overeenkomstig het voorstel af te doen.

 6. 6

  Op 16 december 2022 heeft het Veiligheidsberaad, het overlegorgaan van de 25 voorzitters veiligheidsregio, het principebesluit genomen tot het oprichten van een Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio’s, die dekking biedt voor de aanspraken van medewerkers na dienstongevallen. De gemeenschappelijke regeling van Veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland voorziet in de mogelijkheid tot het oprichten van een privaatrechtelijke rechtspersoon. Het besluit wordt niet eerder genomen dan de raden van de deelnemende gemeenten een ontwerpbesluit is toegezonden en in de gelegenheid zijn gesteld hun wensen en bedenkingen ter kennis van het algemeen bestuur te brengen. Dit is op basis van artikel 31 a, lid 2 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

  De raad wordt verzocht om:
  1. in te stemmen met het conceptbesluit om over te gaan tot het opstellen van een Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio’s 2. bijgevoegde conceptbrief wensen en bedenkingen inzake de oprichting van de Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio’s vast te stellen en te verzenden aan de VNOG


  Besluit

  1. in te stemmen met het conceptbesluit om over te gaan tot het opstellen van een Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio’s
  2. bijgevoegde conceptbrief wensen en bedenkingen inzake de oprichting van de Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio’s vast te stellen en te verzenden aan de VNOG
 7. 7

  De gemeenten Elburg, Epe, Hattem, Heerde, Nunspeet en Oldebroek, de politie Veluwe-Noord en het Openbaar Ministerie werken sinds 2012 samen aan de totstandkoming van Integrale Veiligheidsplannen voor de Noord-Veluwe. Het huidige Integraal Veiligheidsplan (IVP) is opgesteld voor de jaren 2020 -2023. Daarnaast wordt gewerkt met een jaarlijks uitvoeringsplan waarin de concrete acties die voortvloeien uit het IVP worden benoemd. In 2023 treffen we de voorbereidingen om te komen tot een nieuw Integraal Veiligheidsplan (IVP) voor de periode 2024-2027. Een eerste stap om te komen tot een nieuw IVP is het vaststellen van de prioriteiten. Op basis van actualiteiten, het Meerjarenbeleidsplan van de politie, de Veiligheidsagenda 2023-2026 en het jaarplan OM Oost Nederland wordt voorgesteld om 3 prioriteiten te hanteren in het IVP. De voorgestelde prioriteiten zijn Ondermijning, gedigitaliseerde Criminaliteit en Jeugd. Voor de uitwerking van de prioriteiten wordt een concept planning voorgesteld.

  De raad wordt verzocht om:
  1. Akkoord te gaan met de prioriteiten Ondermijning, gedigitaliseerde Criminaliteit en Jeugd voor het Integraal Veiligheidsplan 2024-2027 Veluwe Noord

  Besluit

  Akkoord te gaan met de prioriteiten Ondermijning, gedigitaliseerde Criminaliteit en Jeugd voor het Integraal Veiligheidsplan 2024-2027 Veluwe Noord

  stemverklaring D66
  Wij stemmen voor het voorstel maar D66 vraagt zich echter wel af of de jeugd op deze manier thuishoort in het prioriteitenvoorstel. Het komt stigmatiserend en generaliserend over. D66 had liever een andere term gezien in plaats van een hele bevolkingsgroep in een bepaald daglicht te stellen. In dit voorstel wordt onze jeugd op één hoop gegooid met ondermijning en gedigitaliseerde criminaliteit waarbij de laatste 2 strafbaar zijn en het vallen in een bepaalde leeftijdscategorie volgens ons niet. We willen dan ook verzoeken om in de toekomst minder te generaliseren, zeker als het over criminaliteit en jeugd gaat.

 8. 8

  De Regio Zwolle is een samenwerking van 22 gemeenten, 4 provincies, ondernemers, maatschappelijke organisaties en onderwijsinstellingen. Voor ligt een nieuwe meerjarige agenda, ‘Regio Zwolle stapt door’, waarin de partners vanuit het perspectief van Brede Welvaart gezamenlijke ambities hebben geformuleerd. Deze ambities zijn zowel op het gebied van Economie en arbeidsmarkt (o.a. continuering Human Capital Agenda) en anderzijds op het vlak van ruimtelijke ontwikkeling (o.a. vitale kernen en bereikbaarheid). De diverse opgaven in de actielijnen worden in de komende maanden uitgewerkt tot een tweejaren werkplan 2024-2025.

  De raad wordt verzocht om:
  1. In te stemmen met de meerjarige agenda van de Regio Zwolle ‘Regio Zwolle stapt door’ (2024-2028); 2. De basisbijdragen structureel te verwerken in de begroting 2024 en verder; 
  3. De bijdragen voor opgavegericht werken meerjarig incidenteel op te nemen in de begroting voor 2024-2027.


  Besluit

  1. In te stemmen met de meerjarige agenda van de Regio Zwolle ‘Regio Zwolle stapt door’ (2024-2028);
  2. De basisbijdragen structureel te verwerken in de begroting 2024 en verder;
  3. De bijdragen voor opgavegericht werken meerjarig incidenteel op te nemen in de begroting voor 2024-2027.
 9. 9

  De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is per 1 juli 2022 aangepast. Volgens de wet moet de Gemeenschappelijke Regeling GGD NOG (GR GGD NOG) binnen twee jaar, dus uiterlijk 1 juli 2024, op enkele punten zijn aangepast.


  De raad wordt verzocht om:
  1. Kennis te nemen van de 7e wijziging van de gemeenschappelijke regeling GGD NOG. 
  2. Middels bijgevoegde zienswijze te reageren op de 7e wijziging van de gemeenschappelijke regeling GGD NOG

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie CU (4), Fractie D66 (1), Fractie HattemCentraal (3), Fractie PVDA/GroenLinks (2), Fractie VVD (1), Lijst Borst (1)

  Besluit

  1. Kennis te nemen van de 7e wijziging van de gemeenschappelijke regeling GGD NOG.
  2. Middels bijgevoegde zienswijze te reageren op de 7e wijziging van de gemeenschappelijke regeling GGD NOG
 10. 10

  Op 11 juli 2022 is mevrouw Siderius beëdigd tot wethouder van de gemeente Hattem. Op grond van artikel 36a Gemeentewet dient de wethouder in de gemeente te wonen waar hij of zij wethouder is. Op 11 juli 2022 heeft de gemeenteraad op grond van artikel 36a lid 2 ontheffing verleend van het vereiste van ingezetenschap voor de periode van een jaar. Mevrouw Siderius heeft nu een verzoek ingediend deze ontheffing in verband met persoonlijke omstandigheden te verlengen. Nu de wet slechts de mogelijkheid biedt tot verlenging met een jaar, wordt hierbij voorgesteld de ontheffing met ingang van vandaag met een jaar te verlengen tot 10 juli 2024.


  De raad wordt verzocht om:
  aan wethouder mevrouw T.E. Siderius voor de duur van één jaar ontheffing te verlenen van het vereiste van het ingezetenschap, met ingang van 10 juli 2023

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CU (4), Fractie D66 (1), Fractie PVDA/GroenLinks (2), Fractie VVD (1), Lijst Borst (1)

  Besluit

  aan wethouder mevrouw T.E. Siderius voor de duur van één jaar ontheffing te verlenen van het vereiste van het ingezetenschap, met ingang van 10 juli 2023

  stemverklaring CDA:
  Bij de benoeming van de wethouders heeft de CDA-fractie blanco gestemd, in lijn hiermee stemmen wij ook nu weer blanco. Het voorliggende voorstel is het gevolg van de wethouderskeuze van deze coalitie. We constateren dat de eerder gedane belofte van de fractievoorzitter van de PvdA/Groenlinks, namelijk dat hun wethouder in Hattem zou komen wonen, in de praktijk helaas niet waar is gemaakt. Dat neemt niet weg dat wij het verzoek van de wethouder begrijpen en uit persoonlijk oogpunt daar wel begrip voor hebben. Het gezinsbelang telt zwaar. Toch vinden wij dat Hattemer wethouders in Hattem moeten wonen. Vandaar dat wij, alles overwegende een blanco stem uitbrengen. 


  Stemverklaring HattemCentraal
  HattemCentraal stemt vanavond blanco. De reden is dat wij van mening zijn dat je van bestuurders van Hattem mag verwachten dat zij leven en wonen in Hattem dichtbij de mensen die zij besturen. Binding met de lokale gemeenschap vinden wij enorm belangrijk. Daarnaast ondervinden bestuurders wonend in Hattem ook zelf de gevolgen van hun eigen beleid. Het woonplaatsvereiste voor bestuurders vormt de basis van de lokale democratie en heeft daarom een nuttige functie en daar mag, wat HattemCentraal betreft, niet aan getornd worden. We benadrukken dat het niets te maken heeft met de persoon mevrouw Siderius maar wij willen voorkomen dat deze uitzondering leidt tot ongewenste precedentwerking.

 11. 11

  De raad van Hattem heeft twee raadscommissies ingesteld. De raadscommissie Ruimte en Duurzaamheid en de raadscommissie Samenleving & Bestuur. De raadscommissie bereidt de besluiten van de gemeenteraad voor. De commissie adviseert de gemeenteraad hierover. Elke raadscommissie is gespecialiseerd in een aantal onderwerpen en heeft een eigen takenpakket. 


  De raad wordt verzocht om:
  Met ingang van 10 juli 2023 de heer G. (roepnaam Gerard) van der Kolk aan te wijzen als commissielid namens de CDA-fractie. De aanwijzingsperiode loopt van 10 juli 2023 tot en met het einde van de zittingsperiode van de raad.


  De heer H. v.d. Berg neemt afscheid als commissielid van het CDA.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie CU (4), Fractie D66 (1), Fractie HattemCentraal (3), Fractie PVDA/GroenLinks (2), Fractie VVD (1), Lijst Borst (1)

  Besluit

  Met ingang van 10 juli 2023 de heer G. (roepnaam Gerard) van der Kolk aan te wijzen als commissielid namens de CDA-fractie. De aanwijzingsperiode loopt van 10 juli 2023 tot en met het einde van de zittingsperiode van de raad.

  Afscheid wordt genomen van de heer H. van den Berg als commissielid namens het CDA Hattem.

 12. 12

  De voorjaarsnota heeft als doel tussentijds te rapporteren over de realisatie en uitvoering van de begroting en geeft de stand van zaken weer met financiële consequenties voor het begrotingsjaar 2023. Indien van toepassing wordt de begroting ook bijgesteld voor de begrotingsjaren 2024 en verder.
  De begroting wordt bijgesteld op basis van college- en raadsbesluiten die na het vaststellen van de primaire begroting 2023 zijn genomen. Dit betreft de periode vanaf begin november 2022 tot en met medio mei 2023.
  Ook zijn ‘zekere’ autonome ontwikkelingen met financiële consequenties als bijstelling van de meerjarenbegroting meegenomen. Voorbeelden hiervan zijn het afsluiten van de Cao-gemeentepersoneel, de renteontwikkeling, de stijging van de energieprijzen en de inflatie in algemene zin.


  In de begrotingsrichtlijnen zijn de financiële kaders en technische uitgangspunten voor het opstellen van de begroting 2024-2027 opgenomen. Hierdoor wordt onder andere de loon- en prijsindex voor 2024 en verder vastgelegd. Als ook de indexatie van de gemeentelijke leges, heffingen en belastingen.  De raad wordt verzocht om:


  1. De voorjaarsnota 2023 vast te stellen;
  2. De begroting te wijzigen overeenkomstig het in de voorjaarsnota opgenomen financieel meerjarenoverzicht ‘bijstelling ramingen 2023 e.v.’;
  3. De incidentele saldi van de mutaties voorjaarsnota 2023 in de begrotingsjaren 2023-2027 te verrekenen met de algemene reserve;
  4. De begrotingsrichtlijnen 2024 vast te stellen.

  Besluit

  1. De voorjaarsnota 2023 vast te stellen;
  2. De begroting te wijzigen overeenkomstig het in de voorjaarsnota opgenomen financieel meerjarenoverzicht ‘bijstelling ramingen 2023 e.v.
  3. De incidentele saldi van de mutaties voorjaarsnota 2023 in de begrotingsjaren 2023-2027 te verrekenen met de algemene reserve
  4. De begrotingsrichtlijnen 2024 vast te stellen.

  stemverklaring HattemCentraal Amendement OZB berekening en inwonerscommunicatie
  Wij als HattemCentraal vinden het belangrijk dat we dingen doen die nut hebben en dat we van tevoren even goed uitzoeken, waar hebben de mensen in Hattem behoefte aan als het gaat om communicatie met betrekking tot de OZB
  stemverklaring HattemCentraal Amendement Evenementen financiering
  Vanwege de gevolgde procedure kunnen wij niet instemmen, wel vinden wij de evenementen cruciaal in Hattem, en wij hadden inderdaad verwacht een garantstelling en nadere verduidelijking en die hebben wij helaas niet gekregen."
  stemverklaring HattemCentraal met betrekking tot beslispunt 1,2 en 3
  Wij als HattemCentraal kunnen instemmen met de Voorjaarsnota, maar wij hadden graag gezien dat
  - er geld voor onderhoud van de sportvelden was vrijgemaakt;
  - uitgestelde inkomsten bouwleges IKC 1 niet uit de reserve werden gehaald; en
  - de budgetverhoging ICT (I-deel) voorlopig niet was doorgevoerd


  stemverklaring CDA met betrekking tot beslispunt 4
  Het CDA ziet de begrotingsrichtlijnen 2024 als onderdeel van de kadernota. We hebben er goede nota van genomen dat we volgend jaar weer een echte kadernota krijgen en we zien uit naar de gesprekken met de wethouder.
  stemverklaring HattemCentraal met betrekking tot beslispunt 4
  Wij als HattemCentraal kunnen niet instemmen met deze begrotingsrichtlijnen, omdat het ‘totaalplaatje’ ontbreekt en met de ‘standaard’ indexatie de makkelijkste weg wordt bewandeld


  Beslispunt 1: unaniem


  Beslispunt 2: unaniem
  Beslispunt 3: unanamien
  Beslispunt 4: CDA, D66, VVD, Fractie Borst, PvdA/GroenLinks en Christenunie (11 voor en 3 tegen)

  Amendementen

  Titel
  Amendement OZB berekening en inwonerscommunicatie
 13. 12.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie CU (4), Fractie D66 (1), Fractie HattemCentraal (3), Fractie PVDA/GroenLinks (2), Fractie VVD (1), Lijst Borst (1)

  Besluit

  1. De voorjaarsnota 2023 vast te stellen;
  2. De begroting te wijzigen overeenkomstig het in de voorjaarsnota opgenomen financieel meerjarenoverzicht ‘bijstelling ramingen 2023 e.v.’;
  3. De incidentele saldi van de mutaties voorjaarsnota 2023 in de begrotingsjaren 2023-2027 te verrekenen met de algemene reserve;

  stemverklaring HattemCentraal
  Wij als HattemCentraal kunnen instemmen met de Voorjaarsnota, maar wij hadden graag gezien:

  • dat er geld voor onderhoud van de sportvelden was vrijgemaakt,
  • uitgestelde inkomsten bouwleges IKC 1 niet uit de reserve werden gehaald; en
  • de budgetverhoging ICT (I-deel) voorlopig niet was doorgevoerd.

  Amendementen

  Titel
  Amendement evenementen financiering 2023
 14. 12.b

  Stemuitslag

  voor 79%
  tegen 21%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie CU (4), Fractie D66 (1), Fractie PVDA/GroenLinks (2), Fractie VVD (1), Lijst Borst (1)
  tegen
  Fractie HattemCentraal (3)

  Besluit

  4. De begrotingsrichtlijnen 2024 vast te stellen.

  Stemverklaring CDA
  Het CDA ziet de begrotingsrichtlijnen 2024 als onderdeel van de kadernota. Wij hebben er goed nota van genomen van wij volgend jaar weer een echte kadernota krijgen en wij zien uit naar de gesprekken met de wethouder.
  Stemverklaring HattemCentraal
  Wij als HattemCentraal kunnen niet instemmen met deze begrotingsrichtlijnen, omdat het ‘totaalplaatje’ ontbreekt en met de ‘standaard’ indexatie de makkelijkste weg wordt bewandeld.

  Amendementen

  Titel
  Amendement begrotingsrichtlijnen 2024-2027
 15. 13

  Het bestuursakkoord stelt de duidelijke ambitie voor de ontwikkeling van een Hattems Model voor Preventie en Zorg: ‘We introduceren een Hattems Model voor preventie en zorg: een preventieaanpak gericht op het creëren van een positieve leefomgeving, waarin jongeren gezond, veilig en kansrijk kunnen opgroeien, zonder middelengebruik. Het Hattemse Model gaat uit van de kracht van de Hattemse gemeenschap’.
  De raad wordt verzocht om:

  1. Het procesvoorstel om te komen tot een Hattems Model voor Preventie en Zorg vast te stellen;
  2. Een procesbegeleider aan te stellen uit het hiervoor beschikbaar gestelde budget voor preventieve jeugdhulp.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie CU (4), Fractie D66 (1), Fractie HattemCentraal (3), Fractie PVDA/GroenLinks (2), Fractie VVD (1), Lijst Borst (1)

  Besluit

  1. Het procesvoorstel om te komen tot een Hattems Model voor Preventie en Zorg vast te stellen;
  2. Een procesbegeleider aan te stellen uit het hiervoor beschikbare gestelde budget voor preventieve jeugdhulp.

  Stemverklaring ChristenUnie
  Voorzitter, aan mij de schone taak om namens de gehele raad een korte toelichting te geven op ons unaniem instemmen met het Hattems model voor preventie en zorg. We zijn erg blij het met voorstel van het college. In de voorbespreking in de commissie was er unaniem lof voor het stuk en dank voor de betrokken ambtenaren. Deze lof en dank wil ik via deze weg nogmaals uitspreken. We zijn als gemeenteraad erg blij dat in het Hattems model de kracht van de gemeenschap als vertrekpunt genoemd wordt. Het goed kunnen opgroeien van onze jeugd is een taak van ons allemaal en het is fijn dat in dit model getracht wordt dit gestalte te geven. Betrokken partijen als scholen, verenigingen, gezondheidszorg en anderen worden nog meer verbonden volgens het idee dat wat goed is met elkaar verbonden wordt en dat wat ontwikkeling behoeft in gang wordt gezet. Het is een beproefd model waarvan ook in Nederland inmiddels de eerste positieve resultaten zichtbaar zijn. In dit plan wordt gesproken over het inzetten op langdurige gedragsverandering door heel breed en vroeg preventief de aanwas te verminderen. Als raad hopen we dan ook om via deze aanpak samen met het college het aankomende jaren nog verder uit te kunnen werken om zo het opgroeien in Hattem tot een nog positievere ervaring te maken voor onze jeugd. Voorzitter, dan sluit ik af met nogmaals dank en complimenten aan het college en het huis voor dit stuk. Tot zover.

 16. 14

  Stemuitslag

  voor 57%
  tegen 43%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie CU (4), Fractie D66 (1), Fractie VVD (1)
  tegen
  Fractie HattemCentraal (3), Fractie PVDA/GroenLinks (2), Lijst Borst (1)
 17. 15

  Besluit

  De burgemeester sluit de openbare vergadering om 00.20 uur.